Besluit van de Vlaamse Regering houdende bekrachtiging van een aangepast Accreditatiekader en Toetsingskader van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

  • goedkeuringsdatum
    22 JANUARI 2010
  • publicatiedatum
    B.S.16/04/2010
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    16/04/2010

De Vlaamse Regering,

Gelet op het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en het Vlaamse hoger onderwijs, ondertekend in Den Haag op 3 september 2003 en goedgekeurd bij het decreet van 2 april 2004, artikel 10, derde lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2005 houdende de machtiging tot uitvoering en de bekrachtiging van sommige regelingen van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 november 2009;

Gelet op advies nr. 47.588/1 van de Raad van State, gegeven op 5 januari 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Overwegende dat het decreet van 8 mei 2009 betreffende het onderwijs XIX een aantal wijzigingsbepalingen bevat die rechtstreeks betrekking hebben of onrechtstreeks een invloed hebben op de reglementering inzake accreditatie en toets nieuwe opleiding, zoals de oprichting van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad, de wijziging van de indientermijn voor accreditatieaanvragen, de bevoegdheden van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie inzake accreditatie, de omschrijving van mogelijke opleidingsvarianten waarvoor geen afzonderlijk visitatie- en accreditatieproces moet worden doorlopen, en de maximale en minimale duurtijd van een accreditatie; dat door deze wijzigingen een aanpassing van het bestaande Accreditatiekader en Toetsingskader, bekrachtigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2005, zich opdringt; dat de voornoemde decretale wijzigingen in werking zijn getreden op 1 september 2009;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Het aangepaste Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs Vlaanderen, dat door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie aangenomen is op 14 september 2009 en dat als bijlage 1 bij dit besluit is gevoegd, wordt bekrachtigd.

Art. 2.

Het aangepaste Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs Vlaanderen, dat door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie{edepart} aangenomen is op 14 september 2009 en dat als bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd, wordt bekrachtigd.

Art. 3.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2009.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

De bijlagen zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.