Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de master-na-masteropleiding "Master of Technology for Integrated Water Management" als nieuwe opleiding van de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Gent

  • goedkeuringsdatum
    04 JUNI 2010
  • publicatiedatum
    B.S.08/07/2010
  • datum laatste wijziging
    08/07/2010

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 29, § 1, 8°, 9°, artikel 30, 11°, 12°, 13°, artikel 86, § 3, artikel 60septies, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2004, artikel 61 en 62, het laatst gewijzigd bij het decreet van 8 mei 2009;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 betreffende de indiening van aanvragen voor nieuwe opleidingen in het hoger onderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2005 houdende de machtiging tot uitvoering en bekrachtiging van sommige regelingen van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Gelet op het positieve advies van de Erkenningscommissie over de macrodoelmatigheid, gegeven op 25 mei 2009;

Gelet op het positieve toetsingsrapport van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie, vastgesteld op 11 mei 2010;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 31 mei 2010;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De master-na-masteropleiding "Master of Technology for Integrated Water Management" wordt erkend als nieuwe opleiding van de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Gent. De opleiding is ondergebracht in het gecombineerd studiegebied Wetenschappen, Toegepaste wetenschappen en Toegepaste biologische wetenschappen. De studieduur van de opleiding bedraagt 60 studiepunten. De onderwijstaal is het Engels. De opleiding kan met ingang van het academiejaar 2010-2011 georganiseerd worden.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.