Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de bachelor-na-bacheloropleiding bachelor in de psychosociale gerontologie als nieuwe opleiding van de HUB-EHSAL

  • goedkeuringsdatum
    11 JUNI 2010
  • publicatiedatum
    B.S.12/07/2010
  • datum laatste wijziging
    12/07/2010

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 33, 4°, artikel 60septies, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2004, artikelen 61 en 62, het laatst gewijzigd bij het decreet van 8 mei 2009;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 betreffende de indiening van aanvragen voor nieuwe opleidingen in het hoger onderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2005 houdende de machtiging tot uitvoering en bekrachtiging van sommige regelingen van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Gelet op het positieve advies van de Erkenningscommissie over de macrodoelmatigheid, gegeven op 25 mei 2009;

Gelet op het positieve toetsingsrapport van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie, vastgesteld op 10 mei 2010;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 3 juni 2010;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De bachelor-na-bacheloropleiding bachelor in de psychosociale gerontologie wordt erkend als nieuwe opleiding van de HUB-EHSAL. De opleiding is ondergebracht in het studiegebied Sociaal-agogisch werk. De studieduur van de opleiding bedraagt 60 studiepunten. De onderwijstaal is Nederlands. De opleiding kan met ingang van het academiejaar 2010-2011 georganiseerd worden.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.