Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de concordantie naar het algemene vak natuurwetenschappen en het technische vak techniek ten gevolge van de wijzigingen in de basisvorming van de eerste graad van het secundair onderwijs, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling van de leermeesters godsdienst en de godsdienstleraars

  • goedkeuringsdatum
    17 SEPTEMBER 2010
  • publicatiedatum
    B.S.09/11/2010
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    09/11/2010

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, artikel 56ter, ingevoegd bij het decreet van 15 juli 2005 en gewijzigd bij de decreten van 7 juli 2006, 15 juni 2007 en 22 juni 2007, en artikel 56quater, ingevoegd bij het decreet van 22 juni 2007;

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, artikel 74quater, ingevoegd bij het decreet van 15 juli 2005 betreffende het onderwijs XV en gewijzigd bij de decreten van 7 juli 2006, 15 juni 2007 en 22 juni 2007, en artikel 74quinquies, ingevoegd bij het decreet van 22 juni 2007;

Gelet op het decreet van 13 juli 2001 betreffende het Onderwijs XIII-Mozaïek, artikel IX.2, § 2, gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009;

Gelet op het decreet van 14 februari 2003 betreffende het onderwijs XIV, artikel X.40, gewijzigd bij de decreten van 15 juni 2007 en 30 april 2009, en artikel X.42;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling van de leermeesters godsdienst en de godsdienstleraars;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 betreffende de ambtshalve concordantie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 mei 2010;

Gelet op protocol nr. 727 van 25 juni 2010 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X en van onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 494 van 25 juni 2010 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in het overkoepelend onderhandelingscomité, vermeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 48.539/1/V van de Raad van State, gegeven op 10 augustus 2010 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. - Concordantie naar het algemene vak natuurwetenschappen en het technische vak techniek ten gevolge van de wijzigingen in de basisvorming van de eerste graad van het secundair onderwijs

Afdeling 1. - Individuele concordantie naar het algemene vak natuurwetenschappen

Artikel 1.

In dit besluit wordt verstaan onder individuele concordantie : een individuele concordantie als vermeld in artikel 56quater, § 1, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs en artikel 74quinquies, § 1, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding.

Art. 2.

Dit besluit is van toepassing op de personeelsleden, vermeld in artikel 2 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs en in artikel 4 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding.

Art. 3.

§ 1. Een individuele concordantie kan op 1 september 2010 toegekend worden aan de personeelsleden van het voltijds secundair onderwijs die in het ambt van leraar secundair onderwijs in de loop van het schooljaar 2007-2008, 2008-2009 of 2009-2010 aan een van de volgende voorwaarden hebben voldaan :

1° ze zijn titularis geweest van een betrekking in het algemene vak biologie of fysica in de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs en ze zijn uiterlijk op 31 augustus 2010 voor het algemene vak biologie of fysica vastbenoemd op basis van een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs, organiek of bij overgangsmaatregel;

2° ze zijn tijdelijk aangesteld of tijdelijk belast geweest in een betrekking in het algemene vak biologie of fysica in de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs op basis van een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs, organiek of bij overgangsmaatregel.

§ 2. Een individuele concordantie kan op 1 september 2011 toegekend worden aan de personeelsleden van het voltijds secundair onderwijs die in het ambt van leraar secundair onderwijs in de loop van het schooljaar 2008-2009, 2009-2010 of 2010-2011 aan een van de volgende voorwaarden hebben voldaan :

1° ze zijn titularis geweest van een betrekking in het algemene vak biologie of fysica of wetenschappelijk werk in de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs en ze zijn uiterlijk op 31 augustus 2011 voor het algemene vak biologie, fysica of wetenschappelijk werk vastbenoemd op basis van een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs, organiek of bij overgangsmaatregel;

2° ze zijn tijdelijk aangesteld of tijdelijk belast geweest in een betrekking in het algemene vak biologie, fysica of wetenschappelijk werk in de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs op basis van een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs, organiek of bij overgangsmaatregel.

Art. 4.

Bij de toekenning van de individuele concordantie aan de personeelsleden, vermeld in artikel 3, geldt het volgende :

1° de kandidaatstelling voor een tijdelijke aanstelling, indien van toepassing, voor het algemene vak biologie, fysica of wetenschappelijk werk geldt ook als kandidaatstelling voor het algemene vak natuurwetenschappen;

2° de diensten, gepresteerd in het algemene vak biologie, fysica of wetenschappelijk werk, tellen ook mee als gepresteerde diensten in het algemene vak natuurwetenschappen;

3° de kandidaatstelling voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur voor het algemene vak biologie, fysica of wetenschappelijk werk geldt ook als kandidaatstelling voor het algemene vak natuurwetenschappen;

4° het recht op een aanstelling van doorlopende duur voor het algemene vak biologie, fysica of wetenschappelijk werk geldt ook als recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur voor het algemene vak natuurwetenschappen;

5° een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur voor het algemene vak biologie, fysica of wetenschappelijk werk geldt ook als tijdelijke aanstelling van doorlopende duur voor het algemene vak natuurwetenschappen;

6° de vacantverklaring en de kandidaatstelling met het oog op een vaste benoeming in het algemene vak biologie, fysica of wetenschappelijk werk worden ook geacht te zijn gebeurd in het algemene vak natuurwetenschappen;

7° wie vastbenoemd is in het algemene vak biologie, fysica of wetenschappelijk werk, is ook vastbenoemd voor het algemene vak natuurwetenschappen;

8° de vacantverklaring en de kandidaatstelling met het oog op mutatie, indien van toepassing, in het algemene vak biologie, fysica of wetenschappelijk werk worden ook geacht te zijn gebeurd in het algemene vak natuurwetenschappen;

9° wie ter beschikking gesteld was wegens ontstentenis van betrekking voor het algemene vak biologie, fysica of wetenschappelijk werk, is ook ter beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking voor het algemene vak natuurwetenschappen;

10° wie gereaffecteerd of wedertewerkgesteld was voor het algemene vak biologie, fysica of wetenschappelijk werk, is ook gereaffecteerd of wedertewerkgesteld voor het algemene vak natuurwetenschappen.

Art. 5.

Het ondertekende individuele concordantieformulier, vermeld in artikel 56quater, § 2, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs en in artikel 74quinquies, § 2, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, moet ingediend worden bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten tot uiterlijk :

1° 15 september 2010 : als het een individuele concordantie betreft als vermeld in artikel 3, § 1;

2° 15 september 2011 : als het een individuele concordantie betreft als vermeld in artikel 3, § 2.

Art. 6.

§ 1. Als het personeelslid en de inrichtende macht niet tot een akkoord komen, kan het personeelslid het bezwaarschrift, vermeld in artikel 56quater, § 3, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs en in artikel 74quinquies, § 3, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, uiterlijk tien kalenderdagen nadat de beslissing hem werd meegedeeld, indienen bij de Commissie Bezwaarschriften.

In haar beslissing vermeldt de inrichtende macht die beroepsmogelijkheid en de procedure.

Als de inrichtende macht nagelaten heeft een beslissing te nemen, kan het personeelslid een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tot uiterlijk :

1° 5 oktober 2010 : als het een individuele concordantie betreft als vermeld in artikel 3, § 1;

2° 5 oktober 2011 : als het een individuele concordantie betreft als vermeld in artikel 3, § 2.

§ 2. De Commissie Bezwaarschriften bestaat uit de administrateur-generaal van het Agentschap voor Onderwijsdiensten of zijn afgevaardigde en de inspecteur, aangewezen door de inspecteur-generaal of zijn gemandateerde. De Commissie Bezwaarschriften beslist uiterlijk :

1° op 30 november 2010 : als het een individuele concordantie betreft als vermeld in artikel 3, § 1;

2° op 30 november 2011 : als het een individuele concordantie betreft als vermeld in artikel 3, § 2.

Afdeling 2. - Wijzigingsbepalingen betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 betreffende de ambtshalve concordantie

...

HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs

...

HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling van de leermeesters godsdienst en de godsdienstleraars

...

HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen

Art. 20.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2010, met uitzondering van :

...

Art. 21.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.