Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 1995 betreffende de mededeling van de vaste benoeming aan het departement Onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    01 OKTOBER 2010
  • publicatiedatum
    B.S.12/11/2010
  • datum laatste wijziging
    15/12/2015

COORDINATIE

M.B. 20-6-2011 - B.S. 15-7-2011

M.B. 20-11-2015 - B.S. 15-12-2015

De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel,

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, artikel 40bis, § 4, ingevoegd bij het decreet van 14 juli 1998 en gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999 en 7 juli 2006, en artikel 47, § 2, ingevoegd bij het decreet van 21 december 1994 en gewijzigd bij het decreet van 7 juli 2006;

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, artikel 31, § 8, ingevoegd bij het decreet van 1 december 1998 en gewijzigd bij de decreten van 14 februari 2003 en 7 juli 2006, en artikel 41, § 2, ingevoegd bij het decreet van 21 december 1994 en gewijzigd bij het decreet van 7 juli 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 1995 betreffende de mededeling van de vaste benoeming aan het departement Onderwijs, artikel 3, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009, 4 december 2009, 6 juli 2010 en 7 juli 2010;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 april 2006 genomen ter uitvoering van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 1995 betreffende de mededeling van de vaste benoeming aan het departement Onderwijs,

Besluit :

Artikel 1.

[Een inrichtende macht van het gemeenschapsonderwijs, het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding deelt de toelating tot de proeftijd of de vaste benoeming van een personeelslid mee aan het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming door middel van een elektronische zending via een opdrachtenpakket RL 1.]

M.B. van 20-11-2015

Art. 2.

De mededeling aan het Ministerie van Onderwijs en Vorming van een vaste benoeming bij mutatie en van elke nieuwe affectatie door de inrichtende macht gebeurt voor de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding door een elektronische zending via een opdrachtenpakket RL 1.

Art. 3.

Het ministerieel besluit van 24 april 2006 tot uitvoering van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 1995 betreffende de mededeling van de vaste benoeming aan het departement Onderwijs wordt met ingang van 1 september 2010 opgeheven.

Art. 4.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2010.

BIJLAGE

De bijlage is raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

De bijlage wordt vervangen met M.B. 20-6-2011 en is raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

De bijlage wordt opgeheven met M.B. 20-11-2015 (Art. 2).