Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de master-na-masteropleiding "Research Master in Fluid Dynamics" als nieuwe opleiding van het von Karman Instituut voor Stromingsdynamica

  • goedkeuringsdatum
    12 NOVEMBER 2010
  • publicatiedatum
    B.S.10/12/2010
  • datum laatste wijziging
    10/12/2010

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 60septies, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2004, artikelen 61 en 62, het laatst gewijzigd bij het decreet van 8 mei 2009;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 betreffende de indiening van aanvragen voor nieuwe opleidingen in het hoger onderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2005 houdende de machtiging tot uitvoering en bekrachtiging van sommige regelingen van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 tot registratie van het von Karman Instituut voor Stromingsdynamica als geregistreerde instelling voor hoger onderwijs;

Gelet op het positieve toetsingsrapport van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie, vastgesteld op 25 augustus 2010;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiƫn, gegeven op 15 oktober 2010;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De master-na-masteropleiding "Research Master in Fluid Dynamics" van het von Karman Instituut voor Stromingsdynamica, gevestigd in Sint-Genesius-Rode, wordt erkend als nieuwe opleiding van het hoger onderwijs in Vlaanderen. De studieduur van de opleiding bedraagt 60 studiepunten. De onderwijstaal is Engels. De opleiding kan met ingang van het academiejaar 2010-2011 worden georganiseerd.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.