OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van subsidies aan de expertisenetwerken en het regionaal platform in het kader van de lerarenopleidingen in Vlaanderen

  • goedkeuringsdatum
    17 DECEMBER 2010
  • publicatiedatum
    B.S.18/01/2011
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

De Vlaamse Regering,

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoƶrdineerd op 17 juli 1991, artikel 55 tot en met 58;

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 55undecies, ingevoegd bij het decreet van 15 december 2006;

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 72;

Gelet op het decreet van 18 december 2009 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010, gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2010 houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2001 houdende regeling van de begrotingscontrole en -opmaak, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 en 5 september 2008;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 13 december 2010;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Ten laste van het krediet, ingeschreven onder basisallocatie FBO FG003 3300 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010, worden aan de hierna vermelde expertisenetwerken en regionale platformen volgende subsidies toegekend voor het werkjaar 2010-2011 :

Expertisenetwerk/regionaal platform

Subsidie in euro

Expertisenetwerk "School of Education, Associatie K.U.Leuven"

1.206.620,65

Brussels Expertisenetwerk (BEO)

183.950,43

Expertisenetwerk Lerarenopleidingen Antwerpen

413.488.83

Expertisenetwerk Lerarenopleidingen Associatie UGent

652.782,11

Regionaal Platform Lerarenopleiding Limburg "NOvELLe"

420.157,98

Art. 2.

De subsidies, vermeld in artikel 1, worden toegekend conform de bepalingen van de overeenkomsten die, ter uitvoering van het artikel 72 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en het artikel 55undecies van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, met de expertisenetwerken en het regionaal platform zijn gesloten.

Art. 3.

De verleende subsidie of een gedeelte ervan zal worden teruggevorderd als wordt vastgesteld dat de toekenningsvoorwaarden niet werden nageleefd of dat de subsidie voor andere doeleinden werd aangewend.

Art. 4.

Controle ter plaatse door de daartoe gemachtigde ambtenaren van de Vlaamse overheid of van het Rekenhof is mogelijk.

Art. 5.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.