OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2007 tot vaststelling van de lijst van bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel

  • goedkeuringsdatum
    26 NOVEMBER 2010
  • publicatiedatum
    B.S.25/01/2011
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 25, § 2 en § 3, gewijzigd bij de decreten van 19 maart 2004 en 16 juni 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2007 tot vaststelling van de lijst van bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel; Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 17 november 2010;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

In de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2007 tot vaststelling van de lijst van bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in het studiegebied Toegepaste wetenschappen worden de volgende wijzigingen aangebracht :

a) bij de KULeuven in rij 16 worden de woorden "European Master in Engineering Rheology" vervangen door de woorden "Master of Engineering : Chemical Technology (Engineering Rheology)";

b) bij de UGent in rij 12 worden de woorden "Master in Nuclear Fusion Science and Engineering Physics (European Master)" vervangen door de woorden "European Master in Nuclear Fusion Science and Engineering Physics";

c) bij de UGent in rij 13 worden de woorden "Master of Science in Photonics (Erasmus Mundus)" vervangen door de woorden "Erasmus Mundus Master of Science in Photonics";

d) bij de UGent wordt de volgende rij toegevoegd :

Master of Photonics Science and Engineering

burgerlijk ingenieur

e) bij de UGent worden de volgende rijen toegevoegd :

Master of Biomedical Engineering

burgerlijk ingenieur

International Master of Science in Fire Safety Engineering

burgerlijk ingenieur

International Master of Science in Biomedical Engineering

burgerlijk ingenieur

f) bij de VUB in rij 8 worden de woorden "Master of Science in Photonics (Erasmus Mundus)" vervangen door de woorden "Erasmus Mundus Master of Science in Photonics";

g) bij de VUB worden de volgende rijen toegevoegd :

Master of Applied Sciences and Engineering : Computer Science

burgerlijk ingenieur

Master of Applied Sciences and Engineering : Applied Computer Science

burgerlijk ingenieur

h ) bij de VUB wordt de volgende rij toegevoegd :

Master of Photonics Science and Engineering

burgerlijk ingenieur

i) bij de VUB worden de volgende rijen toegevoegd :

Master of Biomedical Engineering

burgerlijk ingenieur

International Master of Science in Biomedical Engineering

burgerlijk ingenieur

Master of Electronics and Information Technology Engineering

burgerlijk ingenieur

j) bij de VUB worden de volgende rijen toegevoegd :

Master of Architectural Engineering

burgerlijk ingenieur

Master of Civil Engineering

burgerlijk ingenieur

Master of Chemical and Materials Engineering

burgerlijk ingenieur

Master of Electromechanical Engineering

burgerlijk ingenieur

2° in het studiegebied Toegepaste biologische wetenschappen worden bij de UGent in rij 2 de woorden "Master in de bio-ingenieurswetenschappen : bodem- en waterbeheer" vervangen door de woorden "Master in de bio-ingenieurswetenschappen : land- en waterbeheer";

3° in het studiegebied Wetenschappen/Toegepaste wetenschappen/Toegepaste biologische wetenschappen worden bij de KULeuven de volgende wijzigingen aangebracht :

a) rij 5 wordt opgeheven :

Master in de milieutechnologie en de milieuwetenschappen - afstudeerrichting 'burgerlijk ingenieur'

burgerlijk ingenieur

b) in rij 6 worden de woorden "Master in de milieutechnologie en de milieuwetenschappen - afstudeerrichting 'bio-ingenieur'" vervangen door de woorden "Master in de bio-ingenieurswetenschappen : milieutechnologie";

c) de volgende rijen worden toegevoegd :

Erasmus Mundus Master of Nanoscience and Nanotechnology - afstudeerrichting 'Nanotechnology'

burgerlijk ingenieur

Erasmus Mundus Master of Nanoscience and Nanotechnology - afstudeerrichting 'Bionanotechnology'

bio-ingenieur

4° in het studiegebied Industriële wetenschappen en technologie worden de woorden "Hogeschool voor Wetenschap & Kunst" vervangen door de woorden "Lessius Mechelen";

5° in het studiegebied Audiovisuele en beeldende kunst worden bij de Hogeschool Gent de volgende rijen toegevoegd :

Master of Audiovisual Arts

meester

Master of Fine Arts

meester

6° in het studiegebied Muziek en podiumkunsten wordt bij de Hogeschool Gent de volgende rij toegevoegd :

Master of Music

meester

7° in het studiegebied Biotechniek wordt de rij 1 vervangen door :

Hogeschool Gent

Master in de biowetenschappen : land- en tuinbouwkunde

industrieel ingenieur

Master in de biowetenschappen : voedingsindustrie

industrieel ingenieur

8° de woorden "Hogeschool Antwerpen" worden telkens vervangen door de woorden "Artesis Hogeschool Antwerpen";

9° de woorden "Groep T-Leuven Hogeschool" worden telkens vervangen door de woorden "GROEP T - Internationale Hogeschool Leuven";

10° de woorden "EHSAL, Europese Hogeschool Brussel" worden telkens vervangen door de woorden "HUB-EHSAL";

11° de woorden "Katholieke Hogeschool Mechelen" worden telkens vervangen door de woorden "Lessius Mechelen".

Art. 2.

Artikel 1, 1°, c) en f), heeft uitwerking met ingang van het academiejaar 2005-2006. Artikel 1, 1°, b), heeft uitwerking met ingang van het academiejaar 2006-2007. Artikel 1, 1°, g), heeft uitwerking met ingang van het academiejaar 2007-2008. Artikel 1, 6°, 8°, 9°, 10°, heeft uitwerking met ingang van het academiejaar 2008-2009. Artikel 1, 1°, a), d), h), 2°, 3°, c), 5°, heeft uitwerking met ingang van het academiejaar 2009-2010. Artikel 1, 1°, e), i), 3°, a), b), 4°, 7°, 11°, heeft uitwerking met ingang van het academiejaar 2010-2011. Artikel 1, 1°, j), treedt in werking vanaf het academiejaar 2011-2012.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.