OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie 'of Science' of 'of Arts' mag worden toegevoegd

  • goedkeuringsdatum
    17 DECEMBER 2010
  • publicatiedatum
    B.S.25/01/2011
  • datum laatste wijziging
    16/08/2011

COORDINATIE

opgeheven door B.Vl.R. 8-7-2011 - B.S. 16-8-2011

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 13;

Gelet op het gezamenlijk advies van de Vlaamse Interuniversitaire Raad, de Vlaamse Hogescholenraad en de Vlaamse Vereniging van Studenten, gegeven op 15 september 2010;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiƫn, gegeven op 6 december 2010;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie 'of Science' of 'of Arts' mag worden toegevoegd worden opgenomen in de lijst, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van het academiejaar 2010-2011.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

De bijlage is raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad dd. 25-1-2011.