OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de maximale groei in het volwassenenonderwijs en de basiseducatie voor het schooljaar 2009-2010 en schooljaar 2010-2011

  • goedkeuringsdatum
    17 DECEMBER 2010
  • publicatiedatum
    B.S.03/02/2011
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

impliciet opgeheven door ditzelfde besluit

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 90 en artikel 107;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de Centra voor Volwassenenonderwijs in uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 6ter;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de Centra voor Basiseducatie ter uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 6undecies;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 14 december 2010;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Het percentage waarmee de leraarsuren, de punten voor de oprichting van betrekkingen in ambten van het bestuurs- en ondersteunend personeel, zoals bedoeld in artikel 107 van het Decreet Volwassenenonderwijs van 15 juni 2007, maximaal mogen groeien voor het schooljaar 2009-2010 en het schooljaar 2010-2011, wordt vastgelegd op 0,8 %.

Art. 2.

Het percentage waarmee het totaal volume aan VTE, aan punten en aan werkingstoelage voor de Centra Basiseducatie, zoals bedoeld in artikel 90 van het Decreet Volwassenenonderwijs van 15 juni 2007, maximaal mag groeien voor het schooljaar 2009-2010 en 2010-2011, wordt vastgelegd op 2,59 %.

Art. 3.

Het besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2009.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel is belast met de uitvoering van dit besluit.