Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitbreiding van de onderwijsbevoegdheid Nederlands Tweede Taal Richtgraad 1 van het leergebied Nederlands Tweede Taal van de Basiseducatie naar de Centra voor Volwassenenonderwijs

  • goedkeuringsdatum
    04 FEBRUARI 2011
  • publicatiedatum
    B.S.02/03/2011
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    02/03/2011

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 64, § 9, ingevoegd bij het decreet betreffende het onderwijs XX van 9 juli 2010;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 11 januari 2011;

Gelet op advies van het Consortium Volwassenenonderwijs de Rank, gegeven op 10 januari 2011;

Gelet op advies van het Consortium Volwassenenonderwijs Samen Stromen, gegeven op 21 december 2010;

Gelet op advies van het Consortium Volwassenenonderwijs Menes, gegeven op 23 december 2010;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 28 januari 2011;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Volgende Centra voor Volwassenenonderwijs krijgen onderwijsbevoegdheid voor de opleiding Nederlands Tweede Taal Richtgraad 1 van het leergebied Nederlands Tweede Taal van de basiseducatie :

- Centrum voor Volwassenenonderwijs HITEK, Doorniksesteenweg 145, te 8500 Kortrijk;

- Centrum voor Volwassenenonderwijs Kortrijk-Menen-Tielt, Minister De Taeyelaan 13, te 8500 Kortrijk;

- Centrum voor Volwassenenonderwijs Roeselare, Arme-Klarenstraat 40, te 8800 Roeselare;

- Centrum voor Volwassenenonderwijs Sint-Paulus Waregem, Toekomststraat 75, te 8790 Waregem;

- Centrum voor Volwassenenonderwijs CRESCENDO, Vaartdijk 86, te 2800 Mechelen;

- Centrum voor Volwassenenonderwijs Rivierenland, Eduard Anseelestraat te 2830 Willebroek;

- Technische Scholen Mechelen Centrum voor Volwassenenonderwijs, Jef Denynplein 2, te 2800 Mechelen;

- Centrum voor Volwassenenonderwijs Kempen, Leenhofstraat 33, te 2400 Mol;

- Koninklijk Atheneum Centrum voor Volwassenenonderwijs Turnhout 1, Boomgaardstraat 56, te 2300 Turnhout;

- Centrum voor Volwassenenonderwijs - Vormingsleergangen voor Sociaal en Pedagogisch Werk, Mol Baron van Eetveldeplein 3_1b, te 2400 Mol;

- Centrum voor Volwassenenonderwijs DTL Herentals, Kerkstraat 38, te 2200 Herentals.

Art. 2.

De onderwijsbevoegdheid voor de opleiding Nederlands Tweede Taal Richtgraad 1 van het leergebied Nederlands Tweede Taal van de basiseducatie wordt aan bovenstaande Centra voor Volwassenenonderwijs toegewezen voor twee schooljaren. De toewijzing kan verlengd worden met twee schooljaren na evaluatie door de bevoegde administratie.

Art. 3.

Dit besluit heeft uitwerking vanaf 1 februari 2011.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.