Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de masteropleiding master in de rechten als nieuwe opleiding van de transnationale Universiteit Limburg

  • goedkeuringsdatum
    18 MAART 2011
  • publicatiedatum
    B.S.11/04/2011
  • datum laatste wijziging
    11/04/2011

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 28, § 1, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 16 juni 2006, artikel 60septies, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2004, artikelen 61 en 62, het laatst gewijzigd bij het decreet van 8 mei 2009;

Gelet op het positieve advies van de Erkenningscommissie over de macrodoelmatigheid, gegeven op 28 mei 2010;

Gelet op het positieve toetsingsrapport van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie, ontvangen op 25 januari 2011;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 2 maart 2011;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De masteropleiding master in de rechten wordt erkend als nieuwe opleiding aan de transnationale Universiteit Limburg. Deze opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven. De opleiding is ondergebracht in het studiegebied Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen. De studieduur van de opleiding bedraagt 120 studiepunten. De onderwijstaal is Nederlands. De opleiding kan met ingang van het academiejaar 2011-2012 worden georganiseerd.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.