Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de pedagogie van het jonge kind als nieuwe opleiding van de Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen

  • goedkeuringsdatum
    18 MAART 2011
  • publicatiedatum
    B.S.11/04/2011
  • datum laatste wijziging
    11/04/2011

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 43, 2°, 5°, 6°, gewijzigd bij het decreet van 16 juni 2006, artikel 60septies, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2004, artikelen 61 en 62, het laatst gewijzigd bij het decreet van 8 mei 2009;

Gelet op het positieve advies van de Vlaamse Regering over de macrodoelmatigheid, gegeven op 9 juli 2010;

Gelet op het positieve toetsingsrapport van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie, ontvangen op 26 januari 2011;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 2 maart 2011;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de pedagogie van het jonge kind wordt erkend als nieuwe opleiding van de Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen. De opleiding is ondergebracht in de studiegebieden Onderwijs, Sociaal-agogisch werk en Gezondheidszorg. De studieduur van de opleiding bedraagt 180 studiepunten. De onderwijstaal is Nederlands. De opleiding kan met ingang van het academiejaar 2011-2012 worden georganiseerd.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.