Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in het retailmanagement als nieuwe opleiding van de Hogeschool Gent

  • goedkeuringsdatum
    18 MAART 2011
  • publicatiedatum
    B.S.11/04/2011
  • datum laatste wijziging
    11/04/2011

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 38, 5°, a), gewijzigd bij het decreet van 16 juni 2006, artikel 60septies, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2004, artikelen 61 en 62, het laatst gewijzigd bij het decreet van 8 mei 2009;

Gelet op het positieve advies van de Vlaamse Regering over de macrodoelmatigheid, gegeven op 9 juli 2010;

Gelet op het positieve toetsingsrapport van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie, ontvangen op 25 januari 2011;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 2 maart 2011;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in het retailmanagement wordt erkend als nieuwe opleiding van de Hogeschool Gent. De opleiding is ondergebracht in het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde. De studieduur van de opleiding bedraagt 180 studiepunten. De onderwijstaal is Nederlands. De opleiding kan met ingang van het academiejaar 2011-2012 worden georganiseerd.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.