Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 43, § 1, van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 tot vaststelling van de operationele doelstellingen van de centra voor leerlingenbegeleiding, wat betreft het bepalen van de profylactische maatregelen

  • goedkeuringsdatum
    18 MAART 2011
  • publicatiedatum
    B.S.21/04/2011
  • datum laatste wijziging
    21/04/2011

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding, artikel 18, 2° en 3°;

Gelet op het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, artikel 43, § 1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 tot vaststelling van de operationele doelstellingen van de centra voor leerlingenbegeleiding;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009 betreffende initiatieven om uitbreiding van schadelijke effecten, die veroorzaakt zijn door biotische factoren, tegen te gaan;

Gelet op het ministerieel besluit van 15 maart 2004 tot bepaling van het vaccinatieschema ten behoeve van de centra voor leerlingenbegeleiding;

Gelet op het akkoord van de minister van Begroting, gegeven op 8 november 2010;

Gelet op advies nummer 48.933/3 van 7 december 2010 van de Raad van State, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Ter uitvoering van artikel 43, § 1, van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en artikel 18, 2°, van het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding, bepaalt de Vlaamse minister, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, het vaccinatieschema. Voor vaccinaties met impact op de centra voor leerlingenbegeleiding wordt het vaccinatieschema bepaald na overleg met de centrumnetten. Met het begrip "centrumnetten" wordt bedoeld de centra vermeld in artikel 2, 6°, van het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding.

Het vaccinatieschema, vermeld in artikel 43, § 1, van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, bepaalt de aanbevolen vaccinaties en de doelgroepen voor vaccinatie in Vlaanderen.

Art. 2.

In artikel 42 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 wordt tussen de woorden "vaccinatieschema" en "dat " een zinsnede ingevoegd, die luidt als volgt : ...

Art. 3.

In artikel 46 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : ...

Art. 4.

In artikel 47, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : ...

Art. 5.

Bijlage I bij hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 6.

Het ministerieel besluit van 15 maart 2004 tot bepaling van het vaccinatieschema ten behoeve van de centra voor leerlingenbegeleiding wordt opgeheven.

Art. 7.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, en de Vlaamse minister, bevoegd voor de Leerlingenbegeleiding met inbegrip van het medisch schooltoezicht, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.