Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de masteropleiding "master in de ingenieurswetenschappen : verkeer, logistiek en intelligente transportsystemen" als nieuwe opleiding van de Katholieke Universiteit Leuven

  • goedkeuringsdatum
    01 APRIL 2011
  • publicatiedatum
    B.S.29/04/2011
  • datum laatste wijziging
    29/04/2011

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 27, 13°, artikel 60septies, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2004, artikelen 61 en 62, het laatst gewijzigd bij het decreet van 8 mei 2009;

Gelet op het positieve advies van de Erkenningscommissie over de macrodoelmatigheid, gegeven op 28 mei 2010;

Gelet op het positieve toetsingsrapport van 14 februari 2011 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 15 maart 2011;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De masteropleiding "master in de ingenieurswetenschappen : verkeer, logistiek en intelligente transportsystemen" wordt erkend als nieuwe opleiding van de Katholieke Universiteit Leuven. De opleiding is ondergebracht in het studiegebied Toegepaste wetenschappen. De studieduur van de opleiding bedraagt 120 studiepunten en de onderwijstaal is Nederlands. De opleiding kan met ingang van het academiejaar 2011-2012 worden georganiseerd.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.