Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de bachelor-na-bacheloropleiding "bachelor in de ouderencoaching" als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Kempen

  • goedkeuringsdatum
    01 APRIL 2011
  • publicatiedatum
    B.S.29/04/2011
  • datum laatste wijziging
    29/04/2011

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 45, 6°, artikel 60septies, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2004, artikelen 61 en 62, het laatst gewijzigd bij het decreet van 8 mei 2009;

Gelet op het positieve advies van de Vlaamse Regering over de macrodoelmatigheid, gegeven op 2 juli 2010;

Gelet op het positieve toetsingsrapport van 14 februari 2011 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 17 maart 2011;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De bachelor-na-bacheloropleiding "bachelor in de ouderencoaching" wordt erkend als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Kempen. De opleiding is ondergebracht in het studiegebied Sociaal-agogisch werk. De studieduur van de opleiding bedraagt 60 studiepunten. De onderwijstaal is Nederlands. De opleiding kan met ingang van het academiejaar 2011-2012 worden georganiseerd.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.