Wet tot inperking van de duur van de opleiding geneeskunde

  • goedkeuringsdatum
    12 MEI 2011
  • publicatiedatum
    B.S.08/06/2011
  • datum laatste wijziging
    08/06/2011

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.

In de zin van deze wet wordt verstaan onder :

1.hoger onderwijs : het hoger onderwijs als georganiseerd of gesubsidieerd door elke bevoegde autoriteit;

2. universiteit : een instelling die in het kader van het hoger onderwijs universitair onderwijs verstrekt, als georganiseerd door elke bevoegde autoriteit.

Art. 3.

In afwijking van artikel 1bis van de op 31 december 1949 gecoƶrdineerde wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens, kan een diploma van bachelor in de geneeskunde in het kader van het hoger onderwijs worden behaald na de voltooiing en de validatie van een opleiding van in totaal drie studiejaren, verstrekt aan een universiteit of onder het toezicht van een universiteit.

Art. 4.

In afwijking van artikel 1bis van de voornoemde wetten kan een diploma van master in de geneeskunde in het kader van het hoger onderwijs worden behaald na het behalen van een bachelor geneeskunde, alsook de voltooiing en de validatie van een opleiding van in totaal drie studiejaren, verstrekt aan een universiteit of onder het toezicht van een universiteit.

Art. 5.

Deze wet treedt in werking bij het begin van het academisch jaar 2012-2013. Zij is voor de eerste maal van toepassing op de studenten die zijn ingeschreven in het eerste bachelorjaar van het academisch jaar 2012-2013.