Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de bachelor-na-bacheloropleiding bachelor in het onderwijs : schoolontwikkeling als nieuwe opleiding van de Arteveldehogeschool

  • goedkeuringsdatum
    29 APRIL 2011
  • publicatiedatum
    B.S.20/06/2011
  • datum laatste wijziging
    20/06/2011

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 32, 4°, artikel 60septies, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2004, artikel 61 en 62, het laatst gewijzigd bij het decreet van 8 mei 2009;

Gelet op het positieve advies van de Erkenningscommissie over de macrodoelmatigheid, gegeven op 28 mei 2010;

Gelet op het positieve toetsingsrapport van 1 maart 2011 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 4 april 2011;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De bachelor-na-bacheloropleiding bachelor in de het onderwijs : schoolontwikkeling wordt erkend als nieuwe opleiding van de Arteveldehogeschool. De opleiding is ondergebracht in het studiegebied Onderwijs. De studieduur van de opleiding bedraagt 60 studiepunten. De onderwijstaal is Nederlands. De opleiding kan met ingang van het academiejaar 2011-2012 worden georganiseerd.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.