OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de maximale groei in de basiseducatie en het volwassenenonderwijs voor het schooljaar 2011-2012

  • goedkeuringsdatum
    10 JUNI 2011
  • publicatiedatum
    B.S.08/07/2011
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 90 en artikel 107;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor de begroting, gegeven op 10 juni 2011;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Het percentage waarmee het totaal volume aan VTE, aan punten en aan werkingstoelage voor de Centra Basiseducatie, zoals bedoeld in artikel 90 van het Decreet Volwassenenonderwijs van 15 juni 2007, maximaal mogen groeien voor het schooljaar 2011-2012 wordt, ongeacht de evolutie van de index, vastgelegd op 2,59 %.

Art. 2.

Het percentage waarmee voor de Centra voor Volwassenenonderwijs de leraarsuren, de punten voor de oprichting van betrekkingen in ambten van het bestuurs- en ondersteunend personeel, zoals bedoeld in artikel 107 van het Decreet Volwassenenonderwijs van 15 juni 2007 en maximaal mogen groeien voor het schooljaar 2011-2012, wordt vastgelegd op 0,8 %.

Art. 3.

Het besluit treedt in werking op 1 september 2011.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel is belast met de uitvoering van dit besluit.