Besluit van de Vlaamse regering tot gelijkwaardigheid van een aanvraag tot afwijking op de ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    17 FEBRUARI 1998
  • publicatiedatum
    B.S.12/06/1998
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    12/08/1998

De Vlaamse regering,

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, inzonderheid op artikel 6ter, ingevoegd bij het decreet van 15 juli 1997 betreffende een afwijkingsprocedure voor de ontwikkelingsdoelen en eindtermen;

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, eerste lid;

Overwegende dat de afdeling Wetgeving van de Raad van State geen advies uitbrengt over een individueel, niet-reglementair besluit dat een concrete rechtstoestand regelt voor twee welbepaalde gevallen;

Overwegende dat in de afwijkingsprocedure een aantal termijnen worden vastgelegd; dat met het oog op de rechtszekerheid van de aanvrager, de termijnen van advies- en besluitvorming moeten gerespecteerd worden; dat de regering zo vlug mogelijk moet beslissen over de gelijkwaardigheid zodat de aanvrager zijn leerplannen tijdig kan uitwerken;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 30 september 1997 tot ontvankelijkheid van een aanvraag tot afwijking op de ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs;

Gelet op de gezamenlijke aanvraag tot afwijking van 1 september 1997 door de inrichtende macht van de Middelbare Rudolf Steinerschool Vlaanderen, Kasteellaan 54, te 9000 Gent en de inrichtende macht van de Hiberniaschool, Volksstraat 40, te 2000 Antwerpen;

Gelet op het gemotiveerd positief advies met betrekking tot de gelijkwaardigheid door de onderwijsinspectie gegeven op 12 januari 1998 en het gemotiveerd positief advies door de commissie ad hoc gegeven op 16 december 1997;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën gegeven op 10 februari 1998;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De Vlaamse regering beslist de als bijlage toegevoegde aanvraag tot afwijking op de ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs ingediend door de inrichtende macht van de Middelbare Rudolf Steinerschool Vlaanderen, Kasteellaan 54, te 9000 Gent en de inrichtende macht van de Hiberniaschool, Volksstraat 40, te 2000 Antwerpen gelijkwaardig te verklaren.

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking op 1 maart 1998.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

De bijlage is raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.