Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het thema toetsontwikkeling en peilingen als thema voor erkenning en subsidiëring van een universitair steunpunt

  • goedkeuringsdatum
    15 JULI 2011
  • publicatiedatum
    B.S.30/08/2011
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    30/08/2011

De Vlaamse Regering,

Gelet op artikel 169, § 2bis van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van 6 juli 1999 houdende de regeling van de procedure en de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de universitaire steunpunten;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

In uitvoering van artikel 4 van het besluit van 6 juli 1999 houdende de regeling van de procedure en de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de universitaire steunpunten wordt het thema "Toetsontwikkeling en peilingen" als thema voor erkenning en subsidiëring van een universitair steunpunt vastgesteld.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.