OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XXI (uittreksel - Personeel/B+OP)

  • goedkeuringsdatum
    01 JULI 2011
  • publicatiedatum
    B.S.30/08/2011
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet betreffende het onderwijs XXI

HOOFDSTUK I. - Inleidende bepalingen

Artikel I.1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

...

HOOFDSTUK XI. - Autonome bepalingen

Afdeling I. - Secundaire arbeidsvoorwaarden voor de contractuele personeelsleden ten laste van het Ministerie van Onderwijs en Vorming en de gesubsidieerde contractuele personeelsleden

Art. XI.1.

Deze afdeling is van toepassing op de contractuele personeelsleden ten laste van het ministerie van Onderwijs en Vorming en de gesubsidieerde contractuele personeelsleden, bezoldigd door het ministerie van Onderwijs en Vorming, en die aangesteld zijn in :

1° een instelling of een centrum bedoeld in artikel 2, § 1, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs;

2° een instelling of een centrum bedoeld in artikel 4, § 1, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding.

Art. XI.2.

Voor de in artikel XI. 1 vermelde personeelsleden die :

1° in een in artikel XI.1, 1°, vermelde instelling of centrum zijn aangesteld, gelden de bepalingen vermeld in de artikelen 12bis, § 1, 12sexies en 12septies, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs;

2° in een in artikel XI. 1, 2°, vermelde instelling of centrum zijn aangesteld, gelden de bepalingen vermeld in de artikelen 17bis, § 1, 17sexies en 17septies, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding.

Art. XI.3.

Deze afdeling geldt niet voor de pedagogische begeleidingsdienst.

...

Afdeling III. - Inwerkingtreding

Art. XI.8.

De afdeling I heeft uitwerking met ingang van 10 december 2010.

De afdeling II heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2011.