OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XXI (uittreksel - Personeel/Syndicaal statuut)

  • goedkeuringsdatum
    01 JULI 2011
  • publicatiedatum
    B.S.30/08/2011
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Decr. 21-12-2012 - B.S. 19-2-2013

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet betreffende het onderwijs XXI

HOOFDSTUK I. - Inleidende bepalingen

Artikel I.1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

...

HOOFDSTUK XI. - Autonome bepalingen

...

Afdeling II. - Syndicale premie

Art. XI.4.

§ 1. Deze afdeling is van toepassing op :

1° de contractuele personeelsleden, aangesteld in een instelling of een centrum bedoeld in artikel 4, § 1, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, die onder het toepassingsgebied vallen van het koninklijk besluit van 20 december 1989 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs en tot vaststelling van het aantal leden ervan;

2° de contractuele personeelsleden van de vrije hogescholen die onder het toepassingsgebied vallen van het koninklijk besluit van 20 december 1989 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs en tot vaststelling van het aantal leden ervan;

3° de personeelsleden van de vrije universiteiten;

4° de personeelsleden, vermeld in artikel 127, § 1, 2° en 3°, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs;

[5° de personeelsleden tewerkgesteld bij het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs, vermeld in artikel 43 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het onderwijs.]

§ 2. Voor de toepassing van deze afdeling wordt onder "representatieve vakorganisatie" een personeelsvereniging verstaan die een werking ontplooit ten behoeve van het onderwijs en die aangesloten is bij een syndicale organisatie die vertegenwoordigd is in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.

Decr. van 21-12-2012

Art. XI.5.

De personeelsleden vermeld in artikel XI.4, § 1, ontvangen een jaarlijkse vakbondspremie wanneer ze als bijdragebetalend lid aangesloten zijn bij een representatieve vakorganisatie. De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden waaraan de personeelsleden moeten voldoen om beschouwd te kunnen worden als bijdragebetalend lid.

De Vlaamse Regering bepaalt het bedrag, de toekenningsvoorwaarden en de betalingsmodaliteiten van de vakbondspremie, met inbegrip van de maatregelen ter voorkoming van de cumulatieve toekenning en uitbetaling ervan.

Art. XI.6.

De Vlaamse overheid draagt de sommen nodig voor de uitbetaling van de vakbondspremies en voor de daarmee verbonden administratieve werkingskosten over aan de uitbetalingsinstellingen. Per syndicale organisatie die vertegenwoordigd is in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen wordt er één uitbetalingsinstelling opgericht in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk.

De Vlaamse Regering bepaalt het bedrag en de stortingsmodaliteiten van de in het eerste lid vermelde sommen.

De Vlaamse Regering bepaalt de controlemaatregelen met betrekking tot de toekenning en de uitbetaling van de vakbondspremies.

De Vlaamse Regering regelt eveneens de controle op de in het eerste lid vermelde uitbetalingsinstellingen.

Art. XI.7.

De bepalingen van deze afdeling zijn niet van toepassing op de personeelsleden die op de datum van de bekendmaking van dit decreet in het Belgisch Staatsblad een vakbondspremie kunnen verkrijgen op grond van andere wettelijke, reglementaire of conventionele bepalingen.

Afdeling III. - Inwerkingtreding

Art. XI.8.

De afdeling I heeft uitwerking met ingang van 10 december 2010.

De afdeling II heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2011.