OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van voortrajecten binnen het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap

  • goedkeuringsdatum
    19 SEPTEMBER 2011
  • publicatiedatum
    B.S.21/10/2011
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap, artikel 100, voorlaatste lid;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor de begroting, gegeven op 14 juli 2011;

Gelet op het advies 50.059/1/V van de Raad van State, gegeven op 9 augustus 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

In dit besluit wordt verstaan onder het decreet : het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 2.

Het bedrag per gepresteerd deelnemersuur en het bedrag per uur van het forfaitair gedeelte bij de voortrajecten wordt bepaald op 11,39 euro per uur.

Het gewaarborgd forfait vermeld in artikel 100, voorlaatste lid van het decreet, wordt gevormd door 60 % van het totaal door de Vlaamse Regering aan dat project toegewezen aantal uren te vermenigvuldigen met 11,39 euro per uur.

De subsidiëring op basis van het aantal gepresteerde deelnemersuren vermeld in artikel 100, voorlaatste lid van het decreet wordt berekend door het aantal effectief gepresteerde uren van de resterende 40 % van het totaal door de Vlaamse Regering aan dat project toegewezen aantal uren te vermenigvuldigen met 11,39 euro per uur.

Art. 3.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2011 en houdt op uitwerking te hebben op 31 augustus 2012.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.