Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de bachelor-na-bacheloropleiding bachelor in het onderwijs : schoolontwikkeling als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen

  • goedkeuringsdatum
    19 SEPTEMBER 2011
  • publicatiedatum
    B.S.24/10/2011
  • datum laatste wijziging
    24/10/2011

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 50, 5°, artikel 60septies, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2004, artikel 61, het laatst gewijzigd bij het decreet van 8 mei 2009, en artikel 62, het laatst gewijzigd bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het positieve advies van de Erkenningscommissie over de macrodoelmatigheid, gegeven op 28 mei 2010;

Gelet op het positieve toetsingsrapport van 1 september 2011 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 14 september 2011;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De bachelor-na-bacheloropleiding bachelor in het onderwijs : schoolontwikkeling wordt erkend als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen. De opleiding is ondergebracht in het studiegebied Onderwijs. De studieduur van de opleiding bedraagt 60 studiepunten. De onderwijstaal is Nederlands. De opleiding kan met ingang van het academiejaar 2011-2012 worden georganiseerd.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.