Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de Master in International Relations, de Master in International Conflict Analysis, de Master in International Political Economy, de LLM in International Law with International Relations, de LLM in International Economic Law als nieuwe opleiding van The University of Kent

  • goedkeuringsdatum
    21 OKTOBER 2011
  • publicatiedatum
    B.S.17/11/2011
  • datum laatste wijziging
    17/11/2011

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 60septies, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2004, artikel 61, het laatst gewijzigd bij het decreet van 8 mei 2009 en artikel 62, het laatst gewijzigd bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2011 tot registratie van The University of Kent als geregistreerde instelling voor hoger onderwijs;

Gelet op de positieve toetsingsrapporten van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie, vastgesteld op 29 juni 2011;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 12 oktober 2011;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De volgende masteropleidingen van The University of Kent, gevestigd in Brussel, worden erkend als nieuwe opleidingen van het hoger onderwijs in Vlaanderen :

1° Master in International Relations;

2° Master in International Conflict Analysis;

3° Master in International Political Economy;

4° LLM in International Law with International Relations;

5° LLM in International Economic Law.

De studieduur van de opleidingen bedraagt zestig studiepunten. De onderwijstaal is Engels. De opleidingen kunnen met ingang van het academiejaar 2011-2012 worden georganiseerd.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.