Toekenning en uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van het onderwijs

 • referentie
  PERS/2012/01
 • publicatiedatum
  26/01/2012
 • datum laatste wijziging
  05/01/2024
 • wettelijke basis
  Het decreet van 1 juli 2011 betreffende het Onderwijs XXI
 • wettelijke basis
  Besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 282012 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van het onderwijs
 • contactpersoon
  Steven Heyman, 02/5539796
 • contactpersoon
  Ben Verhelst, 02/553.65.50
 • De meeste personeelsleden in het onderwijs hebben al geruime tijd recht op een vakbondspremie. Een aantal categorieën personeelsleden kon echter geen aanspraak maken op een vakbondspremie, noch op de premie voorzien voor de personeelsleden van de overheidssector, noch op een premie voorzien in een overeenkomst gesloten in een paritair comité. Nu wordt ervoor gezorgd dat ook deze personeelsleden aanspraak kunnen maken op een vakbondspremie.
 • Publicatie van het formulier “Aanvraag van de vakbondspremie voor het referentiejaar 2023”.

1. Inleiding

In uitvoering van de afspraken gemaakt in cao IX (niet-hoger onderwijs), cao III (hoger onderwijs) en cao II (basiseducatie) wordt een vakbondspremie toegekend aan een aantal categorieën personeelsleden. In deze cao’s werd immers afgesproken dat aan alle personeelsleden, aangesloten bij een representatieve vakorganisatie, die nog geen recht hebben op een vakbondspremie, vanaf het referentiejaar 2010 een vakbondspremie, gelijk aan de premie die door de federale overheid wordt uitgekeerd, zou toegekend worden.

De premies worden in principe steeds in het jaar volgend op het referentiejaar aangevraagd en uitbetaald.

2. Toepassingsgebied

Deze omzendbrief is van toepassing op :

 • de contractuele personeelsleden tewerkgesteld als bediende in het gesubsidieerd vrij onderwijs of in een vrije hogeschool; dit zijn de personeelsleden die onder het toepassingsgebied vallen van het Paritair Comité 225;
 • de personeelsleden van de vrije universiteiten;
 • de niet-CODO’s en het logistiek personeel, tewerkgesteld bij een centrum voor basiseducatie.
 • de personeelsleden tewerkgesteld bij het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs.

Ter informatie : deze omzendbrief is dus niet van toepassing op personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs of van het officieel gesubsidieerd onderwijs.

Personeelsleden die rechtstreeks betaald worden door het Agentschap voor Onderwijsdiensten, krijgen in de loop van de maand maart een aanvraagformulier. Voor deze groep hoeft er nu op basis van deze omzendbrief dan ook geen formulier uitgereikt te worden.

3. Aanvraagformulieren bezorgen

De instellingen bezorgen aan de personeelsleden die onder dit toepassingsgebied vallen een behoorlijk ingevuld (zie punt 6) aanvraagformulier. Van zodra deze personeelsleden minstens één dag van het referentiejaar hebben gewerkt in de instelling, moet hen een aanvraagformulier bezorgd worden.

De aanvraagformulieren moeten na 1 januari en uiterlijk op 31 januari van het jaar volgend op het referentiejaar bezorgd worden aan de personeelsleden.

De regelgeving legt geen verplichte vorm van bezorgen vast (per post, elektronisch,...). Daarover kunnen lokaal afspraken gemaakt worden. In ieder geval moeten de instellingen het bezorgen registreren met het oog op een eventuele latere verantwoording ervan.

4. Vakbondspremie aanvragen

Een personeelslid mag slechts één aanvraagformulier indienen per referentiejaar, zelfs indien men lid is van verschillende vakorganisaties en/of indien men meer dan één formulier krijgt toegezonden voor één en hetzelfde referentiejaar. Deze laatste situatie zou zich kunnen voordoen wanneer de aanvrager in één referentiejaar gelijktijdig of achtereenvolgens bij verschillende werkgevers heeft gewerkt.

Het ontvangen van een aanvraagformulier geeft niet automatisch recht op een vakbondspremie. Het personeelslid moet voor het desbetreffende referentiejaar ook voldoende lidgeld betaald hebben bij een representatieve vakorganisatie opdat hij recht zou hebben op een volledige of gedeeltelijke vakbondspremie (artikel 4 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2012 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van het onderwijs).

Het personeelslid moet het aanvraagformulier behoorlijk ingevuld (zie punt 6.) aan de betrokken representatieve vakorganisatie bezorgen voor 29 februari, volgend op het referentiejaar. In uitzonderlijke omstandigheden kan het personeelslid het aanvraagformulier ook voor 29 februari van het tweede kalenderjaar dat volgt op het referentiejaar aan de betrokken representatieve vakorganisatie bezorgen. Daartoe kan het personeelslid eventueel een duplicaat aanvragen bij zijn instelling.

5. De uitbetaling van de vakbondspremie

De representatieve vakorganisaties zorgen ervoor dat de vakbondspremies voor 30 juni volgend op het referentiejaar uitbetaald worden aan de personeelsleden die aan de toekenningsvoorwaarden voldoen en die een behoorlijk ingevuld aanvraagformulier hebben ingediend.

Wanneer de aanvraag pas voor 28 februari van het tweede kalenderjaar, volgend op het referentiejaar, werd ingediend, kan de premie uiteraard ook pas voor 30 juni van datzelfde jaar uitbetaald worden.

6. Formulier

Uitleg over rubriek A van het formulier:

1. Identificatiegegevens van het personeelslid:

 • alle gegevens dienen in hoofdletters te worden vermeld;
 • dit vak dient de naam (meisjesnaam voor de gehuwde vrouw), de voornaam, het adres en de geboortedatum te bevatten;
 • het rijksregisternummer mag niet op het formulier voorkomen.

2. Formuliernummer:

 • elk formulier moet een uniek nummer krijgen dat samengesteld is uit drie cijfergedeeltes die gescheiden zijn door streepjes : xxxx-xxxxxx-xx;
 • het eerste deel is een getal van vier cijfers. Het is een doorlopende nummering die start met 0001 en verder loopt per personeelslid. Het volstaat hier om het correcte volgnummer in te vullen. Het correcte aantal voorloopnullen wordt hierna automatisch getoond. Dus : 0001-xxxxxx-xx;
 • het tweede deel is een getal van zes cijfers, dat overeenkomt met het instellingsnummer (zoals ondermeer vermeld op het maandelijks salarisoverzicht). Ook hier volstaat het om het correcte instellingsnummer in te vullen. Afhankelijk van het ingebrachte instellingsnummer wordt ook het correcte aantal voorloopnullen getoond. Bijvoorbeeld: 0001-012345-xx;
 • het derde deel is een getal van twee cijfers. Dit is het controlegetal. Het verschijnt automatisch na het invullen van het eerste en tweede deel van het formuliernummer.

3. De naam van de instelling wordt vermeld bij “Formulier uitgereikt door”.

4. De stempel van de instelling is facultatief.

Uitleg over rubriek B van het formulier:

De aanvrager van de vakbondspremie dient alle gegevens in het vak B volledig en correct in te vullen. Dit dient om eventuele fouten of onvolledigheden van de afgiftediensten te corrigeren zodat de vakorganisaties correct kunnen uitbetalen.

Uitleg over rubriek C van het formulier:

De aanvrager verklaart zich akkoord met de verplichtingen en beperkingen verbonden aan de aanvraag tot vakbondspremie, zoals aangegeven onderaan het formulier, en verklaart dat alle gegevens correct zijn.

7. Bijlagen