Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de master-na-masteropleiding Master of Plant Biotechnology als nieuwe opleiding van de Universiteit Gent

  • goedkeuringsdatum
    20 APRIL 2012
  • publicatiedatum
    B.S.11/05/2012
  • datum laatste wijziging
    11/05/2012

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 30, 11°, artikel 60septies, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2004, artikel 61, vervangen bij het decreet van 19 maart 2004 en gewijzigd bij de decreten van 16 juni 2006, 30 april 2009 en 8 mei 2009, en artikel 62, vervangen bij het decreet van 19 maart 2004 en gewijzigd bij de decreten van 16 juni 2006, 30 april 2009, 8 mei 2009 en 1 juli 2011;

Gelet op het positieve advies van de Erkenningscommissie over de macrodoelmatigheid, gegeven op 27 mei 2011;

Gelet op het positieve toetsingsrapport van 28 februari 2012 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 30 maart 2012;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De master-na-masteropleiding Master of Plant Biotechnology wordt erkend als nieuwe opleiding van de Universiteit Gent. De opleiding is ondergebracht in het studiegebied Wetenschappen. De studieduur van de opleiding bedraagt zestig studiepunten. De onderwijstaal is het Engels. De opleiding kan met ingang van het academiejaar 2012-2013 worden georganiseerd.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.