OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de maximale groei voor de Centra voor Basiseducatie en de Centra voor Volwassenenonderwijs inclusief een restrictieve aanwending van de leraarsuren voor de opleidingen NT2 voor vier CVO voor het schooljaar 2012-2013

  • goedkeuringsdatum
    15 juni 2012
  • publicatiedatum
    B.S.17/07/2012
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, artikel 4, 11° tot 16° gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988;

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 90, artikel 107 en 113septies;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor de begroting, gegeven op 12 juni 2012;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Het percentage waarmee het totaal volume aan VTE, aan punten en aan werkingstoelage voor de Centra Basiseducatie, zoals bedoeld in artikel 90 van het Decreet Volwassenenonderwijs van 15 juni 2007, maximaal mogen groeien voor het schooljaar 2012-2013 wordt, ongeacht de evolutie van de index, vastgelegd op 2,59 %.

Art. 2.

Het percentage waarmee voor de Centra voor Volwassenenonderwijs de leraarsuren, de punten voor de oprichting van betrekkingen in ambten van het bestuurs- en ondersteunend personeel, zoals bedoeld in artikel 107 van het Decreet Volwassenenonderwijs van 15 juni 2007 en maximaal mogen groeien voor het schooljaar 2012-2013, wordt vastgelegd op 0,8 %.

Art. 3.

Voor het schooljaar 2012-2013 moeten de hieronder vermelde Centra voor Volwassenenonderwijs, overeenkomstig de bepalingen in artikel 113septies, de leraarsuren gegenereerd in het studiegebied Nederlands Tweede Taal aanwenden voor de organisatie van de opleidingen Nederlands Tweede Taal.

CVO LBC-NVK (instellingsnummer : 28431) Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen

Stedelijk CVO-SITE (instellingsnummer : 29124) Kipdorpvest 24, 2000 Antwerpen

CVO Antwerpen (instellingsnummer : 46474) Distelvinklaan 22, 2660 Hoboken

CVO Deurne Antwerpen (instellingsnummer : 112706) Frank Craeybeckxlaan 22, 2100 Deurne

Art. 4.

Het besluit treedt in werking op 1 september 2012.

Art. 5.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel is belast met de uitvoering van dit besluit.