Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de integrale veiligheid als nieuwe opleiding van de Plantijn-Hogeschool van de provincie Antwerpen

  • goedkeuringsdatum
    15 juni 2012
  • publicatiedatum
    B.S.17/07/2012
  • datum laatste wijziging
    17/07/2012

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 52, 3°, gewijzigd bij de decreten van 19 maart 2004 en 16 juni 2006, artikel 60septies, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2004, artikel 61, vervangen bij het decreet van 19 maart 2004 en gewijzigd bij de decreten van 16 juni 2006, 30 april 2009 en 8 mei 2009, en artikel 62, vervangen bij het decreet van 19 maart 2004 en gewijzigd bij de decreten van 16 juni 2006, 30 april 2009, 8 mei 2009 en 1 juli 2011;

Gelet op het positieve advies van de Erkenningscommissie over de macrodoelmatigheid, gegeven op 27 mei 2011;

Gelet op het positieve toetsingsrapport van 2 mei 2012 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 juni 2012;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de integrale veiligheid wordt erkend als nieuwe opleiding van de Plantijn-Hogeschool van de provincie Antwerpen, vestiging Boom. De opleiding is ondergebracht in het studiegebied Industriële wetenschappen en technologie. De studieduur van de opleiding bedraagt honderdtachtig studiepunten. De onderwijstaal is het Nederlands. De opleiding kan met ingang van het academiejaar 2012-2013 worden georganiseerd.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.