Besluit van de Vlaamse Regering tot vermindering van de studieomvang van de masteropleiding master in de geneeskunde in het hoger onderwijs in Vlaanderen

  • goedkeuringsdatum
    20 juli 2012
  • publicatiedatum
    B.S.13/08/2012
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    13/08/2012

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, inzonderheid op artikel 63septies, § 1, vervangen bij het decreet van 7 juli 2010;

Gelet op het advies van de Erkenningscommissie, gegeven op 10 oktober 2011;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor begroting, gegeven op 17 juli 2012;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De studieomvang van de masteropleiding 'master in de geneeskunde' wordt verminderd tot 180 studiepunten. De masteropleiding 'master in de geneeskunde' met een studieomvang van 180 studiepunten wordt jaar na jaar ingevoerd vanaf het academiejaar 2015-2016 parallel met de afbouw van de masteropleiding master in de geneeskunde met een studieomvang van 240 studiepunten.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.