OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de tegemoetkoming voor het begrotingsjaar 2012 aan de schoolbesturen en aan de besturen van de Centra voor Volwassenenonderwijs en de Centra voor Basiseducatie in het gesubsidieerd vrij onderwijs met betrekking tot de financiële controle over het boekjaar 2011

  • goedkeuringsdatum
    26 oktober 2012
  • publicatiedatum
    B.S.29/11/2012
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

De Vlaamse Regering,

Gelet op de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, artikel 17;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, artikelen 55 tot en met 58;

Gelet op de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, artikelen 11 tot en met 14;

Gelet op het decreet van 8 juli 2011 houdende de regeling op de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle van de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, artikelen 53 tot en met 57;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012, gewijzigd bij de decreten van 1 juni 2012 en 13 juli 2012 houdende eerste en tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2001 houdende regeling van de begrotingscontrole en -opmaak, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006, 5 september 2008 en 10 december 2010;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 4 oktober 2012;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Een tegemoetkoming wordt toegekend aan de schoolbesturen en aan de besturen van de Centra voor Volwassenenonderwijs en Centra voor Basiseducatie van het gesubsidieerd vrij onderwijs die door toepassing van de VZW-wetgeving gehouden zijn een of meerdere commissarissen aan te stellen.

Deze tegemoetkoming wordt aangerekend op het begrotingsartikel FC0/1FO-I-2-Z/WT basisallocatie FO122 3300 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 ten bedrage van 1.249.000 euro.

Gemaakte kosten betreffende boetes en laattijdigheid en kosten die betrekking hebben op de neerlegging, komen niet in aanmerking voor terugbetaling.

Art. 2.

De tegemoetkomingen, vermeld in artikel 1, gelden voor de terugbetaling van de facturen van de aanstelling van een commissaris voor die school- en centrumbesturen die krachtens artikel 17 van de wet van 27 juni 1921 gehouden zijn een commissaris aan te stellen.

Art. 3.

§ 1 Pro rata van het beschikbare krediet zal de voorgelegde factuur ter betaling van de commissaris terugbetaald worden ten bedrage van maximaal 90 % .

§ 2 De tegemoetkoming wordt betaald na de voorlegging van de bewijsstukken betreffende de gemaakte kosten van de aanstelling van een commissaris voor boekjaar 2011 en het bewijsstuk betreffende de neerlegging van de jaarrekening bij de Nationale Bank van België.

§ 3 Deze documenten, samen met het rekeningnummer, worden uiterlijk op 31 maart 2013 in twee exemplaren ingediend bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel, wat de schoolbesturen van het basis- en secundair onderwijs betreft en bij het Agentschap voor Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel, wat de Centra voor Volwassenenonderwijs en de Centra voor Basiseducatie betreft.

Art. 4.

De begunstigde zal de tegemoetkoming geheel of gedeeltelijk terugbetalen, als vastgesteld wordt dat de tegemoetkoming in strijd met de bepalingen van artikel 2 is aangewend.

Art. 5.

De gemachtigde ambtenaren van de Vlaamse overheid of van het Rekenhof kunnen ter plaatse een controle uitoefenen op de aanwending van de subsidie.

Art. 6.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.