Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 (uittreksel)

  • goedkeuringsdatum
    21 december 2012
  • publicatiedatum
    B.S.31/12/2012
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    08/08/2019

COORDINATIE

(1) Decr. van 05/07/2013 (B.S. 30/07/2013) detail
Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2013
;

(2) Decr. van 19/06/2015 (B.S. 21/08/2015) detail
Decreet betreffende het onderwijs XXV
;

(3) Decr. van 03/07/2015 (B.S. 15/07/2015) detail
Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015
;

(4) Decr. van 18/12/2015 (B.S. 29/12/2015) detail
Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016
;

(5) Decr. van 08/07/2016 (B.S. 22/08/2016) detail
Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2016
;

(6) Decr. van 22/12/2017 (B.S. 29/12/2018) detail
Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2018
;

(7) Decr. van 17/05/2019 (B.S. 08/08/2019) detail
Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 (citeeropschrift: "Besluit Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 17 mei 2019" of "BVCO van 17 mei 2019")
;

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013

HOOFDSTUK 1. Algemeen

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

...

HOOFDSTUK 2. Onderwijs

...

Afdeling 7. [5Decr. van 08/07/2016
B.S. 22/08/2016
Begrotingsfonds Dienstverlening AHOVOKS5Decr. van 08/07/2016
B.S. 22/08/2016
]

Art. 26.

§ 1. Er wordt een begrotingsfonds Dienstverlening AKOV opgericht, hierna genoemd 'het fonds'.

[5Decr. van 08/07/2016
B.S. 22/08/2016
In afwijking van het eerste lid draagt het begrotingsfonds met ingang van 1 juli 2015 de naam "Begrotingsfonds Dienstverlening AHOVOKS".5Decr. van 08/07/2016
B.S. 22/08/2016
]

§ 2. Het fonds is een begrotingsfonds [7Decr. van 17/05/2019
B.S. 08/08/2019
als vermeld in artikel 15, § 2, van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 20197Decr. van 17/05/2019
B.S. 08/08/2019
] .

§ 3. Het fonds wordt gespijsd door alle ontvangsten die voortvloeien uit :

1° de inschrijvingsgelden van het toelatingsexamen Arts en Tandarts [2Decr. van 19/06/2015
B.S. 21/08/2015
vermeld in artikel II.187, § 2, van de Codex Hoger Onderwijs2Decr. van 19/06/2015
B.S. 21/08/2015
] ;

2° de inschrijvingsgelden van de examencommissie Secundair Onderwijs zoals vermeld in de Codex Secundair Onderwijs, hoofdstuk 3, Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het secundair onderwijs, bestaande uit de artikelen 256/1 tot en met 256/10;

[1Decr. van 05/07/2013
B.S. 30/07/2013
3° de financiële bijdragen m.b.t. de erkenning van de gelijkwaardigheid en de niveaugelijkwaardigheid van buitenlandse studiebewijzen zoals vermeld in artikel 57ter van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, in artikel 115/3 van de codex Secundair Onderwijs, in artikelen 74ter en 84ter van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap, in artikel 41ter van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en in [2Decr. van 19/06/2015
B.S. 21/08/2015
artikel II.256 van de Codex Hoger Onderwijs2Decr. van 19/06/2015
B.S. 21/08/2015
] ;1Decr. van 05/07/2013
B.S. 30/07/2013
]

[3Decr. van 03/07/2015
B.S. 15/07/2015
4° de inschrijvingsgelden van de Centrale Examencommissie zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 13 februari 2007 betreffende de examens over de ondernemersvaardigheden en het koninklijk besluit van 21 oktober 1998 tot uitvoering van hoofdstuk I van titel II van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap.3Decr. van 03/07/2015
B.S. 15/07/2015
]

[6Decr. van 22/12/2017
B.S. 29/12/2018
5° de vergoedingen voor het afleveren van duplicaten van diploma's, certificaten en getuigschriften door de Examencommissie Secundair Onderwijs en NARIC Vlaanderen.6Decr. van 22/12/2017
B.S. 29/12/2018
]

§ 4. Het fonds wordt aangewend voor de organisatie van :

1° het toelatingsexamen Arts en Tandarts;

2° de examencommissie Secundair Onderwijs;

3° de erkenning van de volledige gelijkwaardigheid van buitenlandse studiebewijzen en de niveaugelijkwaardigheid door het NARIC Vlaanderen;

[3Decr. van 03/07/2015
B.S. 15/07/2015
4° de Centrale Examencommissie, zoals vermeld in paragraaf 3.3Decr. van 03/07/2015
B.S. 15/07/2015
]

...

HOOFDSTUK 23. Slotbepalingen

Art. 80.

Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2013, met uitzondering van : ...