Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekrachtiging van het toetsingskader voor nieuwe opleidingen in het hoger onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    25 januari 2013
  • publicatiedatum
    B.S.11/02/2013
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    11/02/2013

De Vlaamse Regering,

Gelet op het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en het Vlaamse hoger onderwijs, ondertekend in Den Haag op 3 september 2003 en goedgekeurd bij het decreet van 2 april 2004, artikel 10, derde lid;

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 62, § 7; gewijzigd bij het decreet van 16 juni 2006;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 09/01/2013;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Het toetsingskader voor nieuwe opleidingen hoger onderwijs tweede ronde, aangenomen door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie op 12 november 2012, en opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, wordt bekrachtigd.

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking op 1 december 2012.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

NVDR : De Bijlage is niet verschenen in het B.S. dd. 11-2-2013