Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de masteropleiding "Master of Comparative Vertebrate Morphology" als nieuwe opleiding van de Universiteit Antwerpen

  • goedkeuringsdatum
    01 februari 2013
  • publicatiedatum
    B.S.27/02/2013
  • datum laatste wijziging
    27/02/2013

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 29, 13°, vervangen bij het decreet van 4 april 2003 en gewijzigd bij het decreet van 13 juli 2012, artikel 60septies, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2004, artikel 61, vervangen bij het decreet van 19 maart 2004 en gewijzigd bij de decreten van 16 juni 2006, 30 april 2009, 6 juli 2012 en 8 mei 2009, en artikel 62, vervangen bij het decreet van 19 maart 2004 en gewijzigd bij de decreten van 16 juni 2006, 30 april 2009, 8 mei 2009, 1 juli 2011, 6 juli 2012 en 21 december 2012;

Gelet op het positieve advies van de Erkenningscommissie over de macrodoelmatigheid, gegeven op 29 mei 2012;

Gelet op het positieve toetsingsrapport van 21 december 2012 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 21 januari 2013;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De masteropleiding Master of Comparative Vertebrate Morphology wordt erkend als nieuwe opleiding van de Universiteit Antwerpen. De opleiding is ondergebracht in het studiegebied Biomedische wetenschappen. De studieduur van de opleiding bedraagt honderdtwintig studiepunten. De onderwijstaal is het Engels. De opleiding kan met ingang van het academiejaar 2013-2014 worden georganiseerd.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.