Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de bachelor-na-bacheloropleiding bachelor in de interdisciplinaire ouderenzorg als nieuwe opleiding van de Provinciale Hogeschool Limburg

  • goedkeuringsdatum
    08 maart 2013
  • publicatiedatum
    B.S.05/04/2013
  • datum laatste wijziging
    05/04/2013

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 53, 4°, gewijzigd bij het decreet van 13 juli 2012, artikel 60septies, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2004, artikel 61, vervangen bij het decreet van 19 maart 2004 en gewijzigd bij de decreten van 16 juni 2006, 30 april 2009, 8 mei 2009 en 6 juli 2012, en artikel 62, vervangen bij het decreet van 19 maart 2004 en gewijzigd bij de decreten van 16 juni 2006, 30 april 2009, 8 mei 2009, 1 juli 2011, 6 juli 2012 en 21 december 2012;

Gelet op het positieve advies van de Erkenningscommissie over de macrodoelmatigheid, gegeven op 29 mei 2012;

Gelet op het positieve toetsingsrapport van 11 februari 2013 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 4 maart 2013;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De bachelor-na-bacheloropleiding bachelor in de interdisciplinaire ouderenzorg wordt erkend als nieuwe opleiding van de Provinciale Hogeschool Limburg, vestiging Hasselt. De opleiding is ondergebracht in het studiegebied Gezondheidszorg. De studieduur van de opleiding bedraagt zestig studiepunten. De onderwijstaal is het Nederlands. De opleiding kan met ingang van het academiejaar 2013-2014 worden georganiseerd.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.