Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de opleiding master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning van LUCA School of Arts

  • goedkeuringsdatum
    22 maart 2013
  • publicatiedatum
    B.S.16/04/2013
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    16/04/2013

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 60bis, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2004, opgeheven en hersteld bij het decreet van 6 juli 2012;

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen wat het stelsel van kwaliteitszorg en accreditatie betreft, artikel 48, gewijzigd bij het decreet van 21 december 2012;

Gelet op het door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie definitief vastgestelde accreditatierapport van 23 januari 2013 met een negatief eindoordeel voor de opleiding master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning van LUCA School of Arts;

Gelet op de advies van de Erkenningscommissie, gegeven op 22 februari 2013;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiƫn, gegeven op 13 maart 2013;

Overwegende dat LUCA School of Arts op 11 februari 2013 een aanvraagdossier voor tijdelijke erkenning heeft ingediend;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De opleiding master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning, georganiseerd in de vestigingen Brussel-Hoofdstad en Gent, krijgt een tijdelijke erkenning.

Art. 2.

De tijdelijke erkenning, vermeld in artikel 1, geldt voor een periode van drie jaar, die ingaat vanaf het begin van het academiejaar 2013-2014 en vervalt op het einde van het academiejaar 2015-2016.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.