Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een aangepaste sokkelregeling aan de gefuseerde hogescholen die ontstaan na de fusie van de volgende hogescholen : HUB-EHSAL en Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, Thomas More Antwerpen en Thomas More Mechelen, Artesis Hogeschool Antwerpen en Plantijn Hogeschool van de provincie Antwerpen

  • goedkeuringsdatum
    31 mei 2013
  • publicatiedatum
    B.S.02/07/2013
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    12/02/2014

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 20/12/2013 (B.S. 12/02/2014)

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 14 maart 2008 betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen, artikel 13bis, ingevoegd bij het decreet van 13 juli 2012;

Gelet op het gunstig advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 21 mei 2013;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

§ 1. De gefuseerde hogescholen die ontstaan na de fusie van de volgende hogescholen in het academiejaar 2013-2014, ontvangen een aangepaste sokkelregeling, als vermeld in paragraaf 2 :

1° de HUB-EHSAL en de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven;

2° Thomas More Mechelen en Thomas More Antwerpen;

3° Artesis Hogeschool Antwerpen en Plantijn Hogeschool van de provincie Antwerpen.

§ 2. De gefuseerde hogeschool ontvangt vanaf het begrotingsjaar 2014 tot en met het begrotingsjaar 2018 als sokkelbedrag SOWi de som van de sokkelbedragen die de desbetreffende fuserende hogescholen [1B.Vl.R. van 20/12/2013
B.S. 12/02/2014
ontvangen hebben in het begrotingsjaar 20131B.Vl.R. van 20/12/2013
B.S. 12/02/2014
] , waarbij er geen rekening is gehouden met de opgenomen studiepunten van de academische hogeschoolopleidingen die met ingang van het academiejaar 2013-2014 geïntegreerd worden in een universiteit.

Die aangepaste sokkelregeling vervalt als het sokkelbedrag SOWi van de gefuseerde instelling berekend met toepassing van artikel 13, § 1bis of § 1ter van het decreet van 14 maart 2008 betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen, groter is dan de aangepaste sokkelberekening.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.