Besluit van de Vlaamse Regering tot vermindering van de studieomvang van de master-na-masteropleiding "Master of Conservation of Monuments and Sites" in het hoger onderwijs in Vlaanderen

  • goedkeuringsdatum
    14 juni 2013
  • publicatiedatum
    B.S.17/07/2013
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    17/07/2013

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 63septies, § 2, ingevoegd bij het decreet van 7 juli 2010;

Gelet op het advies van de Erkenningscommissie, gegeven op 6 mei 2013;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 5 juni 2013;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De studieomvang van de master-na-masteropleiding "Master of Conservation of Monuments and Sites", georganiseerd door de Katholieke Universiteit Leuven, wordt verminderd van 120 tot 90 studiepunten.

Art. 2.

De vermindering van de studieomvang, vermeld in artikel 1, treedt in werking vanaf het academiejaar 2014-2015.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.