Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de Bachelor of Social Sciences

  • goedkeuringsdatum
    14 juni 2013
  • publicatiedatum
    B.S.17/07/2013
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    17/07/2013

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 91quater, § 3, ingevoegd bij het decreet van 13 juli 2012;

Gelet op het positieve advies van de Erkenningscommissie, gegeven op 15 april 2013;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 5 juni 2013;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Onder voorbehoud van erkenning als nieuwe initiële bacheloropleiding door de Vlaamse Regering, krijgt de initiële bacheloropleiding Bachelor of Social Sciences, gezamenlijk georganiseerd door de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel, een vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden, op grond van artikel 91quater van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen.

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking op het ogenblik dat de Vlaamse Regering de initiële bacheloropleiding Bachelor of Social Sciences, erkent als nieuwe opleiding.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.