Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de bachelor-na-bacheloropleiding bachelor in de oncologische verpleegkunde als nieuwe opleiding van de Arteveldehogeschool, de Artesis Hogeschool Antwerpen en de Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen

  • goedkeuringsdatum
    21 juni 2013
  • publicatiedatum
    B.S.22/07/2013
  • datum laatste wijziging
    22/07/2013

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 32, 1°, artikel 37, 3°, artikel 43, 2°, artikel 60septies, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2004, artikel 61, vervangen bij het decreet van 19 maart 2004 en gewijzigd bij de decreten van 16 juni 2006, 30 april 2009, 8 mei 2009 en 6 juli 2012, en artikel 62, vervangen bij het decreet van 19 maart 2004 en gewijzigd bij de decreten van 16 juni 2006, 30 april 2009, 8 mei 2009, 1 juli 2011, 6 juli 2012 en 21 december 2012;

Gelet op het positieve advies van de Erkenningscommissie over de macrodoelmatigheid, gegeven op 29 mei 2012;

Gelet op het positieve toetsingsrapport van 26 april 2013 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 12 juni 2013;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De bachelor-na-bacheloropleiding bachelor in de oncologische verpleegkunde wordt erkend als nieuwe opleiding, gezamenlijk georganiseerd door de Arteveldehogeschool, vestiging Gent, de Artesis Hogeschool Antwerpen, vestiging Antwerpen, en de Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen, vestiging Antwerpen. De opleiding is ondergebracht in het studiegebied Gezondheidszorg. De studieduur van de opleiding bedraagt zestig studiepunten. De onderwijstaal is het Nederlands. De opleiding kan met ingang van het academiejaar 2013-2014 worden georganiseerd.

Art. 2.

De bachelor-na-bacheloropleiding bachelor in de internationale communicatie, aangeboden door de Plantijn-Hogeschool van de provincie Antwerpen, wordt geschrapt in het Hoger Onderwijsregister vanaf het academiejaar waarin de nieuwe opleiding, vermeld in artikel 1, wordt georganiseerd.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.