Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de academisch gerichte bacheloropleidingen "Bachelor of Food Technology", "Bachelor of Environmental Technology" en "Bachelor of Molecular Biotechnology" als nieuwe opleidingen van de Universiteit Gent, Zuid-Korea

  • goedkeuringsdatum
    12 juli 2013
  • publicatiedatum
    B.S.09/08/2013
  • datum laatste wijziging
    09/08/2013

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 53bis, ingevoegd bij het decreet van 16 juni 2006 en vervangen bij het decreet van 4 juli 2008, artikel 62, § 8, gewijzigd bij het decreet van 8 mei 2009;

Gelet op de positieve toetsingsrapporten van 22 april 2013 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 3 juli 2013;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De academisch gerichte bacheloropleidingen Bachelor of Food Technology, Bachelor of Environmental Technology en Bachelor of Molecular Biotechnology worden erkend als nieuwe opleidingen buiten het Belgische grondgebied, georganiseerd door de Universiteit Gent in de vestiging Incheon, Zuid-korea. De opleidingen behoren tot de studiegebieden Toegepaste wetenschappen en Wetenschappen. De studieduur van de opleidingen bedraagt tweehonderdveertig studiepunten. De onderwijstaal is het Engels. De opleidingen kunnen met ingang van het academiejaar 2014-2015 worden georganiseerd.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.