Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekrachtiging van het operationeel kader uitbreiding studieomvang masteropleidingen

  • goedkeuringsdatum
    19 juli 2013
  • publicatiedatum
    B.S.10/09/2013
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    10/09/2013

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 19 juli 2013 houdende maatregelen met betrekking tot wijzigingen aan de studieomvang van opleidingen in het hoger onderwijs, artikel 6, § 1;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 4 juli 2013;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Het operationeel kader uitbreiding studieomvang masteropleidingen, aangenomen door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie op 13 juni 2013, en opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, wordt bekrachtigd.

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2013.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

De bijlagen zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.