OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de ambtsgebieden van de commissarissen van de Vlaamse Regering bij de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap

  • goedkeuringsdatum
    06 september 2013
  • publicatiedatum
    B.S.02/10/2013
  • datum laatste wijziging
    01/10/2017

COORDINATIE

opgeheven door B.Vl.R. 16-6-2017 - B.S. 11-7-2017

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, artikel 242, § 4, ingevoegd bij het decreet van 8 mei 2009;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2005 tot vaststelling van de ambtsgebieden van de commissaris-coördinator en van de commissarissen van de Vlaamse Regering bij de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 27 augustus 2013;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De ambtsgebieden van de commissarissen van de Vlaamse Regering bij de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap worden als volgt vastgesteld :

1° Ambtsgebied A :

a) Hogeschool Gent;

b) Katholieke Hogeschool Vives Noord;

c) Hogeschool West-Vlaanderen;

d) Katholieke Hogeschool Vives Zuid;

e) Arteveldehogeschool;

f) LUCA School of Arts (LUCA);

2° Ambtsgebied B :

a) Katholieke Hogeschool Leuven;

b) Katholieke Hogeschool Limburg;

c) GROEP T - Internationale Hogeschool Leuven;

d) HUB-KAHO;

e) Hogeschool PXL;

f) Erasmushogeschool Brussel;

3° Ambtsgebied C :

a) Hogere Zeevaartschool;

b) Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen;

c) Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen;

d) Thomas More Mechelen-Antwerpen;

e) Thomas More Kempen;

f) College van algemeen directeurs van de hogescholen bij het AGIOn.

Art. 2.

De ambtsgebieden worden aan de volgende titularissen toegewezen :

1° Ambtsgebied A : de heer Wim Leybaert, commissaris;

2° Ambtsgebied B : Mevr. Anita Ruttens, commissaris;

3° Ambtsgebied C : Mevr. Nadine Van Haecke, commissaris.

Art. 3.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2005 tot vaststelling van de ambtsgebieden van de commissaris-coördinator en van de commissarissen van de Vlaamse Regering bij de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap wordt opgeheven.

Art. 4.

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2013.

Art. 5.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.