Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekrachtiging van het toetsingskader nieuwe om te vormen en nieuwe hbo5-opleidingen,

  • goedkeuringsdatum
    20 september 2013
  • publicatiedatum
    B.S.22/10/2013
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    22/10/2013

De Vlaamse Regering

Gelet op het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en het Vlaamse hoger onderwijs, ondertekend in Den Haag op 3 september 2003 en goedgekeurd bij het decreet van 2 april 2004, artikel 10, derde lid;

Gelet op artikel 22 van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, zoals gewijzigd bij het decreet van 12 juli 2013;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2011 betreffende de aanwijzing van het accreditatieorgaan voor het hoger beroepsonderwijs;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 11 september 2013;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Het toetsingskader voor de "toets nieuwe hbo5-opleiding", door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie aangenomen op 8 juli 2013, als bijlage bij dit besluit gevoegd, wordt bekrachtigd.

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2013.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

De bijlage wordt toegevoegd met het B.Vl.R. 20-9-2013 en is raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.