OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bepaling van de mobiliteitstoelage per categorie op advies van het Vlaamse Erasmuscomité

  • goedkeuringsdatum
    20 september 2013
  • publicatiedatum
    B.S.30/10/2013
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2004 betreffende de studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap;

Gelet op het advies van het Vlaams Erasmuscomité van 29 maart 2013;

Gelet op advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 11 september 2013;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Voor het academiejaar 2013-2014 gelden de volgende maandelijkse mobiliteitstoelagen :

1° voor studenten van categorie 1 : 370 euro;

2° voor studenten van categorie 2 : 310 euro.

In het eerste lid wordt verstaan onder :

1° studenten van categorie 1 :

a) beursstudenten als vermeld in artikel 2, 3° van het decreet van 14 maart 2008 betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen;

b) beurstariefstudenten als vermeld in artikel 2, 5° van het decreet van 30 april 2004 betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen;

c) bijna-beursstudenten als vermeld in artikel 2, 7° van het decreet van 30 april 2004 betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen;

2° studenten van categorie 2 : studenten die niet behoren tot categorie 1.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.