Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot programmatie van structuuronderdelen in het voltijds gewoon secundair onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    17 januari 2014
  • publicatiedatum
    B.S.27/02/2014
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    24/08/2017

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 10/07/2015 (B.S. 28/08/2015)

(2) B.Vl.R. van 07/07/2017 (B.S. 24/08/2017)

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, artikel 177 en 178, vervangen bij het decreet van 19 juli 2013;

Gelet op het decreet van 19 juli 2013 betreffende het Onderwijs XXIII, artikel III.27;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 betreffende de studiegebieden en structuuronderdelen in het voltijds secundair onderwijs;

Gelet op de conclusies van het overleg met de afgevaardigden van de schoolbesturen op 1 oktober 2013;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor de begroting, gegeven op 8 november 2013;

Gelet op advies 54.479/1 van de Raad van State, gegeven op 10 december 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Ter uitvoering van artikel 177 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 is de lijst van structuuronderdelen die niet programmeerbaar zijn, opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2.

Ter uitvoering van artikel 178 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 is de lijst van structuuronderdelen die vrij programmeerbaar zijn, opgenomen in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd. Daarbij wordt het studieaanbod vermeld dat in de school in kwestie georganiseerd moet worden tijdens het schooljaar dat voorafgaat aan de programmatie, opdat het structuuronderdeel vrij programmeerbaar is.

Art. 3.

In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 betreffende de studiegebieden en structuuronderdelen in het voltijds secundair onderwijs wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 4.

In artikel 2 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 5.

In artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011, wordt de zin "In voorkomend geval wordt aangegeven dat een optie specifiek is (symbool S)." opgeheven.

Art. 6.

In artikel 5, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "en worden noch als specifiek noch als niet-specifiek aangegeven" opgeheven.

Art. 7.

Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "Art. 6. Basisopties, beroepenvelden en opties waarvan de inrichting het voorwerp uitmaakt van een onderwijsconvenant, worden voorbehouden voor scholen die onder de toepassing van dat convenant vallen.".

Art. 8.

In bijlage I en II bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de haakjes en de woorden tussen haakjes worden telkens opgeheven; 2° het symbool "S" wordt telkens opgeheven.

Art. 9.

In bijlage III tot en met XXXI bij hetzelfde besluit wordt, in voorkomend geval, het symbool "S" telkens opgeheven.

Art. 10.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2014.

Art. 11.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE 1

[2B.Vl.R. van 07/07/2017
B.S. 24/08/2017

Lijst van niet-programmeerbare structuuronderdelen

Alle structuuronderdelen die niet zijn opgenomen in bijlage 2 of waarvan de benaming niet de component "duaal" of de component "maritieme" bevat.

2B.Vl.R. van 07/07/2017
B.S. 24/08/2017
]

BIJLAGE 2

[1B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 28/08/2015

Lijst van vrij programmeerbare structuuronderdelen

1° eerste leerjaar A;

2° eerste leerjaar B;

3° tweede leerjaar van de eerste graad : structuuronderdelen :

* Bouw- en houttechnieken;

* Industriële wetenschappen;

* Mechanica-elektriciteit;

* Moderne wetenschappen;

* Techniek-wetenschappen;

4° beroepsvoorbereidend leerjaar : structuuronderdelen :

* Bouw;

* Elektriciteit;

* Hout;

* Metaal;

* Nijverheid;

5° studiegebied Algemeen secundair onderwijs : structuuronderdelen :

* tweede graad aso Wetenschappen;

* derde graad aso Wetenschappen-wiskunde, op voorwaarde van een van de volgende studiegebieden : Algemeen secundair onderwijs, Auto, Bouw, Chemie, Hout, Koeling en warmte, Land- en tuinbouw, Maritieme opleidingen, Mechanica-elektriciteit;

6° studiegebied Bouw : structuuronderdelen :

* tweede graad tso Bouw- en houtkunde;

* tweede graad tso Bouwtechnieken;

* tweede graad bso Bouw;

* derde graad tso Bouw-houtkunde;

* derde graad tso Bouwtechnieken;

* derde graad bso Ruwbouw;

* derde graad bso Ruwbouwafwerking;

* Se-n-Se tso Bouw constructie- en planningstechnieken;

* Se-n-Se tso Industriële bouwtechnieken;

* Se-n-Se tso Weg- en waterbouwtechnieken;

* specialisatiejaar bso Bedrijfsvloeren en waterdichte bekuipingen;

* specialisatiejaar bso Bio-ecologische bouwafwerking;

* specialisatiejaar bso Dakwerken;

* specialisatiejaar bso Decoratie en restauratie schilderwerk;

* specialisatiejaar bso Mechanische en hydraulische kranen;

* specialisatiejaar bso Renovatie bouw;

* specialisatiejaar bso Restauratie bouw;

* specialisatiejaar bso Wegenbouwmachines, op voorwaarde van studiegebied : Bouw; aandacht : het specialisatiejaar bso Bio-ecologische bouwafwerking kan per provincie hoe dan ook in maximaal één school van het officieel onderwijs en één school van het vrij onderwijs worden georganiseerd, waarbij de Nederlandstalige scholen gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot de provincie Vlaams Brabant worden gerekend voor wat de toepassing van deze bepaling betreft;

7° studiegebied Chemie : structuuronderdelen :

* derde graad tso Chemie;

* derde graad tso Farmaceutisch-technisch assistent;

* tweede graad tso Techniek-wetenschappen;

* derde graad tso Techniek-wetenschappen;

* Se-n-Se tso Apotheekassistent;

* Se-n-Se tso Biochemie;

* Se-n-Se tso Chemische procestechnieken;

* Se-n-Se tso Drogisterij-cosmetica;

* Se-n-Se tso Water- en luchtbeheersingstechnieken, op voorwaarde van een van de volgende studiegebieden : Chemie, Land- en tuinbouw, Mechanica-elektriciteit of op voorwaarde van het volgende structuuronderdeel: Verpleegkunde;

8° studiegebied Hout : structuuronderdelen :

* tweede graad tso Houttechnieken;

* tweede graad bso Hout;

* derde graad tso Houttechnieken;

* derde graad bso Houtbewerking;

* Se-n-Se tso Hout constructie- en planningstechnieken;

* specialisatiejaar bso Bijzondere schrijnwerkconstructies;

* specialisatiejaar bso Industriële houtbewerking;

* specialisatiejaar bso Interieurinrichting;

* specialisatiejaar bso Meubelgarneren;

* specialisatiejaar bso Modelmakerij;

* specialisatiejaar bso Restauratie van meubelen;

* specialisatiejaar bso Restauratie van schijnwerk;

* specialisatiejaar bso Stijl- en designmeubelen, op voorwaarde van studiegebied: Hout;

9° studiegebied Koeling en warmte : structuuronderdelen :

* derde graad bso Centrale verwarming en sanitaire installaties;

* Se-n-Se tso Industriële koeltechnieken;

* Se-n-Se tso Industriële warmtetechnieken;

* specialisatiejaar bso Koeltechnische installaties;

* specialisatiejaar bso Non-ferro metalen dakbedekkingen;

* specialisatiejaar bso Verwarmingsinstallaties, op voorwaarde van een van de volgende studiegebieden : Bouw, Koeling en warmte, Mechanica-elektriciteit;

10° studiegebied Mechanica-elektriciteit : structuuronderdelen :

* tweede graad tso Elektriciteit-elektronica;

* tweede graad tso Elektromechanica;

* tweede graad tso Elektrotechnieken;

* tweede graad tso Mechanische technieken;

* tweede graad bso Basismechanica;

* tweede graad bso Elektrische installaties;

* derde graad tso Elektriciteit-elektronica;

* derde graad tso Elektrische installatietechnieken;

* derde graad tso Elektromechanica;

* derde graad tso Elektronische installatietechnieken;

* derde graad tso Industriële ICT;

* derde graad tso Kunststoftechnieken;

* derde graad tso Mechanische vormgevingstechnieken;

* derde graad bso Elektrische installaties;

* derde graad bso Lassen-constructie;

* derde graad bso Mechanisch onderhoud;

* derde graad bso Werktuigmachines;

* Se-n-Se tso Audio-video en teletechnieken;

* Se-n-Se tso Automotive;

* Se-n-Se tso Computergestuurde mechanische productietechnieken;

* Se-n-Se tso Haventechnieken;

* Se-n-Se tso Industriële computertechnieken;

* Se-n-Se tso Industriële elektronicatechnieken;

* Se-n-Se tso Industriële onderhoudstechnieken;

* Se-n-Se tso Kunststofvormgevingstechnieken;

* Se-n-Se tso Mechanica constructie- en planningstechnieken;

* Se-n-Se tso Productie- en procestechnologie;

* Se-n-Se tso Regeltechnieken;

* Se-n-Se tso Stuur- en beveiligingstechnieken;

* Se-n-Se tso Vliegtuigtechnicus;

* specialisatiejaar bso Composietverwerking;

* specialisatiejaar bso Computergestuurde werktuigmachines;

* specialisatiejaar bso Fotolassen;

* specialisatiejaar bso Industrieel onderhoud;

* specialisatiejaar bso Industriële elektriciteit;

* specialisatiejaar bso Matrijzenbouw;

* specialisatiejaar bso Metaal- en kunststofschrijnwerk;

* specialisatiejaar bso Pijpfitten-lassen-monteren, op voorwaarde van een van de volgende studiegebieden: Auto, Maritieme opleidingen, Mechanica-elektriciteit.

1B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 28/08/2015
]