Decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (uittreksel - PERS/B+OP)

  • goedkeuringsdatum
    21 maart 2014
  • publicatiedatum
    B.S.28/08/2014
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    16/08/2023

COORDINATIE

(1) Decr. van 19/12/2014 (B.S. 30/12/2014)

(2) Decr. van 05/05/2023 (B.S. 02/08/2023) detail
Decreet over leersteun
;

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

DECREET betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

HOOFDSTUK I. - Inleidende bepalingen

Artikel I.1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

...

HOOFDSTUK VI. - Ondersteuning in scholen en competentieontwikkeling van personeelsleden

Art. VI.1.

§ 1. [2Decr. van 05/05/2023
B.S. 02/08/2023
...2Decr. van 05/05/2023
B.S. 02/08/2023
]

§ 2. [2Decr. van 05/05/2023
B.S. 02/08/2023
...2Decr. van 05/05/2023
B.S. 02/08/2023
]

§ 3. De Vlaamse Regering voorziet vanaf 1 september 2013 in een extra begeleidingskorps van 4 voltijdse betrekkingen voor de ontwikkeling en de ondersteuning van de implementatie van handelingsgerichte diagnostische protocollen en ICF in de centra voor leerlingenbegeleiding.

De Vlaamse Regering verleent daartoe een verlof wegens bijzondere opdracht aan personeelsleden tewerkgesteld in het gemeenschapsonderwijs of in de instellingen en de centra van het gesubsidieerd onderwijs.

§ 4. De Vlaamse Regering voorziet vanaf 1 september 2013 in een extra begeleidingskorps voor het Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers van 2 voltijdse betrekkingen voor de opdrachten als vermeld in § 2, tweede lid, 1° tot 5°. Deze personeelsleden kunnen voor de uitvoering van hun opdracht samenwerken met de personeelsleden aangesteld in toepassing van paragraaf 2.

De Vlaamse Regering verleent daartoe aan deze personeelsleden een verlof wegens bijzondere opdracht.

§ 5. De Vlaamse Regering sluit met betrekking tot de opdrachten beschreven in paragraaf 3 een convenant af met het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, de representatieve verenigingen van inrichtende machten en de vrije CLB-koepel waarin minimaal de doelstellingen, de uitvoeringsvoorwaarden en de te verwachten resultaten bepaald zullen worden. Met betrekking tot de opdrachten beschreven in paragraaf 4 sluit de Vlaamse Regering een convenant af met het Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers.

Art. VI.2.

Artikel XI.2. van het decreet van 19 juli 2013 betreffende het onderwijs XXIII wordt opgeheven.

Art. VI.3.

Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 september 2013.

...