Decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (uittreksel - PERS/B+OP)

  • goedkeuringsdatum
    21 maart 2014
  • publicatiedatum
    B.S.28/08/2014
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    02/01/2015

COORDINATIE

(1) Decr. van 19/12/2014 (B.S. 30/12/2014)

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

DECREET betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

HOOFDSTUK I. - Inleidende bepalingen

Artikel I.1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

...

HOOFDSTUK VI. - Ondersteuning in scholen en competentieontwikkeling van personeelsleden

Art. VI.1.

§ 1. De Vlaamse Regering voorziet voor de periode van 1 september 2013 tot en met 31 december 2013 in een extra begeleidingskorps van 103 voltijdse betrekkingen voor de ondersteuning van leerkrachten in de scholen voor gewoon en buitengewoon basisonderwijs en secundair onderwijs.

De Vlaamse Regering verleent daartoe een verlof wegens bijzondere opdracht aan personeelsleden tewerkgesteld in het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap of in de instellingen en de centra van het gesubsidieerd onderwijs.

Het extra begeleidingskorps van 103 voltijdse betrekkingen neemt de volgende opdrachten op :

1° de ondersteuning in de scholen van het buitengewoon basisonderwijs en secundair onderwijs bij de verbreding en verdieping van hun aanbod voor jongeren met autismespectrumstoornissen;

2° de ondersteuning van scholen van het buitengewoon basisonderwijs en secundair onderwijs bij de programmatie van type 9;

3° de uitbouw van een globaal professionaliseringstraject en -structuur voor leerkrachten van het gewoon basisonderwijs en secundair onderwijs inzake het onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften;

4° de uitbouw van een tweedelijnsinclusienetwerk.

De verdeling van de voltijdse betrekkingen gebeurt als volgt: 12 voltijdse betrekkingen voor het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, 7 voltijdse betrekkingen voor het gesubsidieerd officieel onderwijs, 40 voltijdse betrekkingen voor het gesubsidieerd vrij onderwijs en 44 voltijdse betrekkingen die netoverstijgend worden ingezet.

De 44 voltijdse betrekkingen die netoverstijgend worden ingezet, worden aangewend voor de uitvoering van de opdrachten 3° en 4°.

§ 2. [ [1Decr. van 19/12/2014
B.S. 30/12/2014
De Vlaamse Regering voorziet in ondersteuning in de scholen en in de competentieontwikkeling van de personeelsleden in het kader van het onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften door een budget toe te kennen aan de pedagogische begeleidingsdiensten voor de uitvoering van de volgende opdrachten :

1° de ondersteuning in de scholen van het buitengewoon onderwijs bij de verbreding en verdieping van hun aanbod voor jongeren met autismespectrumstoornissen;

2° de ondersteuning van scholen van het buitengewoon onderwijs bij de programmatie van type 9;

3° de ondersteuning van scholen van het buitengewoon onderwijs bij de uitbouw van het type basisaanbod;

4° de uitbouw van een globaal professionaliseringstraject en -structuur voor de ondersteuning in de scholen van personeelsleden van het gewoon basisonderwijs en het gewoon secundair onderwijs inzake het onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

De invulling van deze opdrachten wordt verder geconcretiseerd in de begeleidingsplannen die de pedagogische begeleidingsdiensten driejaarlijks opstellen en indienen bij de Vlaamse overheid.

1Decr. van 19/12/2014
B.S. 30/12/2014
]

§ 3. De Vlaamse Regering voorziet vanaf 1 september 2013 in een extra begeleidingskorps van 4 voltijdse betrekkingen voor de ontwikkeling en de ondersteuning van de implementatie van handelingsgerichte diagnostische protocollen en ICF in de centra voor leerlingenbegeleiding.

De Vlaamse Regering verleent daartoe een verlof wegens bijzondere opdracht aan personeelsleden tewerkgesteld in het gemeenschapsonderwijs of in de instellingen en de centra van het gesubsidieerd onderwijs.

§ 4. De Vlaamse Regering voorziet vanaf 1 september 2013 in een extra begeleidingskorps voor het Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers van 2 voltijdse betrekkingen voor de opdrachten als vermeld in § 2, tweede lid, 1° tot 5°. Deze personeelsleden kunnen voor de uitvoering van hun opdracht samenwerken met de personeelsleden aangesteld in toepassing van paragraaf 2.

De Vlaamse Regering verleent daartoe aan deze personeelsleden een verlof wegens bijzondere opdracht.

§ 5. De Vlaamse Regering sluit met betrekking tot de opdrachten beschreven in paragraaf 3 een convenant af met het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, de representatieve verenigingen van inrichtende machten en de vrije CLB-koepel waarin minimaal de doelstellingen, de uitvoeringsvoorwaarden en de te verwachten resultaten bepaald zullen worden. Met betrekking tot de opdrachten beschreven in paragraaf 4 sluit de Vlaamse Regering een convenant af met het Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers.

Art. VI.2.

Artikel XI.2. van het decreet van 19 juli 2013 betreffende het onderwijs XXIII wordt opgeheven.

Art. VI.3.

Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 september 2013.

...