Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bepaling van de mobiliteitstoelage op advies van het Vlaamse Erasmuscomité

  • goedkeuringsdatum
    23 mei 2014
  • publicatiedatum
    B.S.25/09/2014
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    25/09/2014

De Vlaamse Regering,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013, art. II.353, § 2;

Gelet op het advies van het Vlaamse Erasmuscomité van 29 maart 2014;

Gelet op advies van Inspectie van Financiën, gegeven op 15 mei 2014;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel; Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De Vlaamse Regering bepaalt na kennisneming van het advies van het Vlaamse Erasmuscomité het bedrag van de mobiliteitstoelage voor de Vlaamse studenten die deelnemen aan het Erasmus programma.

In het eerste lid wordt verstaan onder het Vlaamse Erasmuscomité: het Vlaamse Erasmuscomité, vermeld in artikel 5, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2008 tot oprichting van overlegorganen die bijdragen tot een optimale deelname van de Vlaamse Gemeenschap aan het Europees actieprogramma Een Leven Lang Leren.

Art. 2.

Voor het academiejaar 2014-2015 bepaalt de Vlaamse Regering de volgende maandelijkse mobiliteitstoelagen :

Voor Studentenmobiliteit voor Studie :

* Groep 1 landen : 335 euro + 100 euro top-up voor studenten die verminderd inschrijvingsgeld betalen

* Groep 2 landen : 285 euro + 100 euro top-up voor studenten die verminderd inschrijvingsgeld betalen

* Groep 3 landen : 235 euro + 100 euro top-up voor studenten die verminderd inschrijvingsgeld betalen

Voor Studentenmobiliteit voor Stage :

* Groep 1 landen: 435 euro

* Groep 2 landen: 385 euro

* Groep 3 landen: 335 euro

In het eerste lid wordt verstaan onder :

- Groep 1: Denemarken, Ierland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Finland, Zweden, Verenigd Koninkrijk, Liechtenstein, Noorwegen, Zwisterland (1)

- Groep 2 : België, Tsjechische Republiek, Duitsland, Griekenland, Spanje, Kroatië, Cyprus, Luxemburg, Nederland, Portugal, Slovenië, Ijsland, Turkije

- Groep 3 : Bulgarije, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Roemenië, Slovakije, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Nota

(1) In 2014 neemt Zwitserland deel aan Erasmus+ als partnerland i.p.v. programmaland en wordt het bijgevolg uitgesloten voor Key Action 1 Individuele leermobiliteit.